Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (1988- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2014-

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2015- )

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Andel, antal og varighed af forskellige tvangstyper set i forhold til målet om reduktion fordelt på region og år (2011-

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Sengepladser og belægning på sygehuse

Opgørelser omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder. Der er data fra 2014 og frem.

 

Indikatorer omkring belægning opgøres som:

 

 • Antal dage med overbelægning
 • Andel dage med overbelægning
 • Dækningsgrad (forskellige mål for denne fx median, gennemsnit, persentiler)
 • Antal patienter i gennemsnit
 • Antal patienter
 •  

  Kontakt

  E: sengepladser@ssi.dk

  Der har været behov for en mindre korrektion i de offentliggjorte tal om sengepladser og belægning på offentlige sygehuse. Det skyldes, at fire afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Region Syddanmark i statistikken er blevet grupperet til en forkert specialeblok (gruppe af lægelige specialer). De berørte specialeblokke er medicin, kirurgi, pædiatri og ”øvrige specialer”.

  Sundhedsdatastyrelsen har nu rettet dette og revideret tallene. Revisionen medfører ændringer i tal for Sydvestjysk Sygehus samt i nogle tilfælde mindre ændringer i tal for Region Syddanmark. Dette gælder dog kun, når der opgøres for de fire berørte specialeblokke.

  Udvikling

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Historiske tal

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Sengepladser og belægning på sygehuse

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)

     2) Indhold og afgræsning

     3) Indikatorer

     4) Forbehold ved fortolkning

     5) Datakilde

     6) Offentliggørelse

     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

  1. Formål (kort)

   

  Opgørelsen af sengepladser og belægningsprocenter bruges til at beregne forskellige mål for belægningen på en given afdeling.

  2. Indhold og afgrænsning

   

  På baggrund af regionernes indberetninger af sengepladser og antal indlagte patienter hver dag kl. 23, beregnes der forskellige mål for belægningen. I beregningen af belægningsprocenten sammenholdes sygehusets aktivitet (ydede sengedage) og kapacitet (antallet af sengepladser). Som mål for kapaciteten anvendes enten normerede sengepladser eller disponible sengepladser. Der opgøres data månedsvist for regioner, sygehuse og overafdelinger. Opgørelsen inkluderer sengepladser på akut modtagerafsnit samt senge til intensiv behandling. Data opgjort efter denne metode findes fra 2014 og frem. For historiske data er der tale om årstal, med opgørelsesdatoen 31/12 det pågældende år.

  3. Indikatorer

   
 • Antal dage med overbelægning: For hver enkelt overafdeling, sygehus og region tælles antallet af dage i hver måned, hvor belægningsgraden har været over 100.
 • Andel af dage med overbelægning: For hver enkelt overafdeling, sygehus og region beregnes andelen af dage (i procent) i hver måned, hvor belægningsgraden har været over 100. 
 • Belægningsgrad: Samlet belægningsgrad i perioden
 • Antal patienter i gennemsnit: Det gennemsnitlige antal patienter i perioden
 • Antal sengepladser – normere og disponible: Det gennemsnitlige antal sengepladser i perioden 
 • Antal patienter: Summen af antal patienter i perioden 
 • Overbelægning på medicinske afdelinger: Antal patienter minus antal senge divideret med antal patienter, hvis negativ så 0 
 • Normerede sengepladser: En seng på et hospital hvor sundhedsprofessionelle varetager undersøgelse, behandling, overvågning og pleje af indlagte patienter
 • Disponible sengepladser: En disponibel seng er lig med en normeret seng hvorfra trækkes senge, der i perioder ikke er til rådighed som følge af ferielukning, ombygninger, personalemangel etc.
 •  

 • 4. Forbehold ved fortolkning

   

  Der kan forekomme forskelle i de regionale indberetninger som betyder, at sammenligning på tværs af sygehuse og regioner skal tages med forbehold. Disponible og normerede sengepladser: Det er ikke alle sygehuse der opererer med begge begreber, og derfor får sygehuse med blank værdi i disponible senge, sat variablen til antallet af normerede senge. Patienter: Antallet af indlagte patienter på opholdsafdelingen opgøres dagligt kl. 23. Indlagte patienter på orlov tælles ikke med i antal ydede sengedage. Orlov er en periode under en sygehusindlæggelse, hvor patienten kan forlade sygehuset (fx en weekend), men hvor der ikke foretages en udskrivning.

  Der gøres opmærksom på, at tallene opdateret d. 13. september 2019 er revideret bagudrettet, da fire afdelinger på Sydvestjysk Sygehus er blevet omplaceret mht. specialeblok.

   

  5. Datakilde

   

  De 5 regioner, oplysningerne stammer fra deres PAS systemer.

  6. Offentliggørelse

   

  Data udgives kvartalsvist, ca 1½ måned efter kvartalets udgang. Data lægges på eSundhed ved offentliggørelsen.

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?