Registre

De nationale sundhedsregistre bliver administreret af Sundhedsdatastyrelsen og indeholder data om befolkningens sygdom, behandling og sundhed. Oplysninger i registrerne kommer bl.a. fra sygehusene og de praktiserende læger, der registrerer, hver gang en person har været i kontakt med det danske sundhedsvæsen.

Bevægelsesregisteret

Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-)

Det Statistiske Autorisationsregister

Antal udstedte autorisationer, tilladelser og specialeanerkendelser til læge m.v. (2000- )

Register over legalt provokerede aborter

Antal legalt provokerede aborter fordelt på region, kommune, kvindens alder og år (1995- )

Den Nationale Børnedatabase

Alle danske forældre bliver tilbudt forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af deres børn. Dette giver mulighed for at lave landsdækkende opgørelser.

Cancerregisteret

Data i registeret kommer blandt andet fra sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret.

Det Medicinske Fødselsregister

Det Medicinske Fødselsregister (MFR) indeholder oplysninger om fødsler foregået i Danmark fra 1973 til i dag.

Dødsårsagsregisteret

Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140

På baggrund af data fra Landspatientregisteret og kommunernes indberetninger opgør Sundhedsdatastyrelsen antallet af genoptræningsplaner og genoptræningsydelser på genoptræningsområdet.

Lægemiddelstatistikregisteret

Lægemiddelstatistikregisteret indeholder oplysninger om al salg og alle leverancer af lægemidler.

Landspatientregisteret

Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om patienters kontakter med sygehuse i Danmark.

Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Nationale alkohol behandlingsregisteret

Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

Register over Tvang i psykiatrien

På baggrund af registret opgøres antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-