Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+)

  Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+), fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, antal pr. 1000 og antal pr. 1000 køns- og aldersstandardiseret.

 • Genindlæggelser i somatik og psykiatri

  Akutte psykiatriske- og somatiske genindlæggelser, fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, andel samt andel køns- og alders standardiserede tal niveau.

 • Ventetid til behandling på sygehus

  Ventetid til behandling fordelt på område (somatik/psykiatri), region, aldersgrupper og kvartal (2020-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Fødte og fødsler (1997-

Det Medicinske Fødselsregister (MFR) indeholder oplysninger om fødsler foregået i Danmark fra 1973 til i dag. Data er opdelt i en historisk del og en aktuel del. Den historiske del dækker perioden 1973-1996, og er baseret på blanketindberetninger. Den aktuelle del dækker perioden fra 1997 og frem, og er baseret på data fra Det Centrale Personregister (CPR), Landspatientregisteret (LPR) og blanketindberetninger for hjemmefødte og dødfødte.

Opgørelserne omhandler antal fødsler og fødte fordelt på en række indikatorer, som fx køn og vægt. Derudover kan man i avanceret få oplysninger om en række data om moderen og fødslen, herunder eventuelle komplikationer.

Tabel over antallet af fødte og fødsler

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Fødsler

Her kan der laves brugerdefinerede udtræk vedrørende fødsler registreret i Det Medicinske Fødselsregister fra 1997 og frem.

Fødte/Fødsler

Her kan der laves brugerdefinerede udtræk vedrørende fødte registreret i Det Medicinske Fødselsregister fra 1997 og frem.

Information om antal fødte (1997-)

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er, at give et indblik i antallet af fødte i Danmark fra 1997 og frem.

 

2. Indhold og afgrænsning


Opgørelsen omfatter alle, som er født i Danmark fra 1997 og frem, og hvis moder fremgår af Det Centrale Personregister (CPR).

 

3. Indikatorer 


Fødsler vs. fødte

Man kan vælge at opgøre antallet af fødsler eller antallet af fødte. Forskellen består i optællingen ved flerfoldsfødsler, idet disse tælles som én fødsel men som flere fødte. Eksempelvis tælles en fødsel af tvillinger som én fødsel og som to fødte.

Når man opgør antallet af fødsler, kan man fordele på parametre vedrørende fødslen, komplikationer, moderen og sygehus(region). Når man opgør antallet af fødte, kan man fordele på parametre vedrørende barnet og sygehus (region).

Parametre om barnet

Gestationsalder: Gestationsalder angiver perioden (målt i fulde uger) fra første dag i moderens sidste menstruation inden konception til den dag barnet fødes. Gestationsalderen korrigeres som regel efter tidlig ultralydsscanning eller tidspunkt for fertilitetsbehandling.

Levende/Dødfødt: Et levendefødt barn er et barn, der efter fødsel/fremhjælpning viser livstegn. Dette gælder uanset svangerskabslængde og uanset, om baggrunden er et indgreb efter abortloven.

Et dødfødt barn er et barn, der fødes uden livstegn efter 22 svangerskabsuger (≥22+0). Dette gælder uanset, om baggrunden er et indgreb efter abortloven.

For levendefødte kan der yderligere opdeles på, om barnet er død inden for første leveuge, inden for første leveår eller om barnet stadig er i live efter første leveår. Bemærk at der for seneste årgang er tale om foreløbige tal for første leveår.

Vægt: Angiver barnets fødselsvægt målt umiddelbart efter fødslen.

Parametre om fødslen

Epidural Blokade: Angiver om der i forbindelse med fødslen er anlagt epidural blokade (SKS-kode NAAD0*).

Flerfoldsfødsel: Angiver om der er ét eller flere børn i fødslen.

Fødested: Fødestedet angiver det faktiske sted barnet er født, dvs. der hvor fødslen fandt sted, idet barnet blev født.

Fødested er opdelt efter om fødslen har fundet sted på et sygehus, uden for sygehus eller i hjemmet. Kategorien "Uden for sygehus" indeholder fødsler på vej til sygehus samt fødsler uden for sygehus, hvor det ikke er indberettet, om dette var i hjemmet eller andet sted uden for sygehus. Kategorien "Hjemmefødsel" indeholder både planlagte og uplanlagte hjemmefødsler samt fødsler på klinik.

Igangsættelse: Angiver om der i forbindelse med fødslen har været medicinsk igangsættelse (SKS-kode BKHD2*) og/eller mekanisk igangsættelse i form af hindesprængning (SKS-kode KMAC00) og/eller ballonkateter (SKS-kode KMAC96A).

For fødsler hvor der har været medicinsk og/eller mekanisk igangsættelse, kan det yderligere opgøres, om der i forbindelse med fødslen har været vandafgang uden regelmæssige veer (SKS-kode DO422 eller DO423).

Instrumentel forløsning: Angiver om der i forbindelse med fødslen har været anvendelse af vakuumekstraktion (KMAE*) og/eller tang (KMAF*). Parameteren omfatter også mislykkede forsøg på forløsning ved vakuumekstraktion og/eller tang.

Kejsersnit, Type: Angiver om der i forbindelse med fødslen er udført kejsersnit og i givet fald hvilken type. Fødsler uden angivelse af kejsersnit dækker over vaginale fødsler.

Vestimulation: Angiver om der i forbindelse med fødslen er foretaget vestimulation (SKS-kode BKHD3*).

Parametre om komplikationer

Asfyksi hos barn: Angiver om der i forbindelse med fødslen er født mindst ét barn med tegn på asfyksi. Ved flerfoldsfødsler kan der være født flere børn med tegn på asfyksi, hvilket ikke fremgår af opgørelsen.

Asfyksi hos barn er baseret på indberetning af PH-værdier fra navlesnorsblodsanalyser (afgrænset til værdier mellem 6 og 8) samt Apgar score efter 5 minutter på følgende måde:

 • Hvis laveste PH-værdi for barnet er under 7, grupperes i gruppen "Asfyksi".
 • Hvis laveste PH-værdi er mindst 7, grupperes i gruppen "Ikke asfyksi".
 • Hvis der ikke foreligger måling af PH-værdi anvendes Apgar score efter 5 minutter. Hvis Apgar scoren er under 7, grupperes i gruppen "Asfyksi". Hvis Apgar scoren er mindst 7, grupperes i gruppen "Ikke Asfyksi".
 • Hvis der hverken foreligger PH-værdi eller Apgar score efter 5 minutter, grupperes i gruppen "Uoplyst".
 

De første indberetninger af PH-værdier i Det Medicinske Fødselsregister er i 2003, hvorfor beregningen fra 1997-2002 udelukkende er baseret på Apgar score efter 5 minutter. Dertil er der færre indberetninger af PH-værdier i 2003 og de efterfølgende år sammenlignet med senere år, hvorfor beregningen af asfyksi i 2003 og de efterfølgende år i højere grad er baseret på Apgar score efter 5 minutter end i de senere år.

Episiotomi: Angiver om der i forbindelse med fødslen er foretaget episiotomi, dvs. klip i mellemkødet (SKS-kode KTMD00*).

Gestationel diabetes: Angiver om der for moderen er indberettet "Graviditet, fødsel eller barsel med gestationel diabetes" (SKS-kode DO244*).

Sphincter: Angiver om moderen i forbindelsen med fødslen har fået en sphincter ruptur, dvs. en 3. eller 4. grads bristning (SKS-kode DO702* og DO703*).

Parametre om moderen

Alder: Moderens alder på fødselstidspunktet.

BMI: Moderens BMI før graviditeten beregnet på baggrund af indberettet vægt og højde for moderen.

Paritet: Antallet af gennemførte graviditeter (≥ 22 svangerskabsuger) inkl. dødfødsler. Ved flere fødsler inden for samme graviditet er pariteten for alle fødsler den samme - pariteten ved afslutning af den aktuelle graviditet.

Robson Gruppe: Gruppering af fødsler i klinisk sammenlignelige grupper jf. WHO's definition af "Robson classification". Indholdet af Robson grupperne er beskrevet i særskilt dokument på siden for Det Medicinske Fødselsregister.

Rygning: Tobaksforbrug under graviditeten baseret på fødselsindberetning for moderen (SKS-kode DUT*).

Svangerskabslængde: Svangerskabslængde angiver perioden (målt i fulde uger) fra første dag i moderens sidste menstruation inden konception til den dag barnet fødes.

Svangerskabslængden korrigeres som regel efter tidlig ultralydsscanning eller tidspunkt for fertilitetsbehandling.

Parameter om sygehusregion

Parameteren "Sygehus" angiver hhv. sygehusregion, sygehus og sygehusafdeling afhængig af valgt detaljeringsniveau.

I Region Sjælland fremgår alle sygehuse under sygehusnavnet "Region Sjællands Sygehusvæsen" fra 2008/2009. Ved fordeling ned på afdelingsniveau kan de enkelte fysiske sygehuse identificeres ud fra sygehusafdelingsnavnet (eksempelvis "HOL" for Holbæk, "NAE" for Næstved og "ROS" for Roskilde).

Parameteren "Sygehus" er kun udfyldt for de fødsler, som er indberettet via Landspatientregisteret (LPR). Hjemme- og klinikfødsler indberettet på blanket, fremgår under sygehuskategorien "Ukendt".

Fra 1997-2012 blev alle hjemme- og klinikfødsler indberettet på blanket, hvorfor de som udgangspunkt fremgår under sygehuskategorien "Ukendt". Fra 2013 til 2016 er hjemmefødsler ved sygehusansat jordemoder gradvist overgået til indberetning via LPR. Dette medfører, at hjemmefødsler ved sygehusansat jordemoder gradvist i disse år kan fordeles på de respektive sygehusregioner i stedet for at fremgå under sygehuskategorien "Ukendt". Fra og med februar 2016 bliver alle hjemmefødsler ved sygehusansat jordemoder indberettet via LPR, og kan dermed fordeles på sygehusregion.

Hjemmefødsler og klinikfødsler ved privatpraktiserende jordemoder indberettes fortsat på blanket, og fremgår således under sygehusregion "Ukendt". Dette gør sig også gældende for hjemmefødsler ved Hjemmefødselsordning Sjælland og klinikfødsler på Storkereden, som varetager hjemme- og klinikfødsler på vegne af Region Sjælland.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ingen

 

5. Datakilde


Det Medicinske Fødselsregister.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres en gang om året.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?