Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk Cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2014-2018)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Aktivitet på diagnoseniveau

Opgørelserne viser indlæggelser og besøg på somatiske sygehusafdelinger. Her findes oplysninger om antallet af indlæggelser, antal sengedage, patienternes alder, køn og diagnose. De samlede indlæggelseshyppigheder er aldersstandardiserede, dvs. der er korrigeret for, at aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige socio-økonomiske grupper.

Indikatorerne omfatter:

 • Antal ambulante besøg i året
 • Antal akut ambulante besøg i året
 • Antal udskrivninger af indlagte
 • Antal sengedage for indlagte
 • Antal skadestuebesøg
 • Kontakt

  Erik Villadsen

  E: erv@sundhedsdata.dk

  Aktivitet på diagnoseniveau

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Aktivitet på diagnoseniveau

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)

     2) Indhold og afgræsning

     3) Indikatorer

     4) Forbehold ved fortolkning

     5) Datakilde

     6) Offentliggørelse

     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

  1. Formål

   

  Formålet med opgørelsen er at belyse aktiviteten på de danske sygehuse på diagnoseniveau.

  2. Indhold og afgrænsning

   

  Opgørelsen omfatter afsluttet og uafsluttet aktivitet på offentlige og private somatiske sygehuse og klinikker. Uafsluttet aktivitet kan være ambulante patientforløb, som ikke er afsluttet på opgørelsestidspunktet. Datagrundlaget er baseret på patientkontakternes aktionsdiagnose. I opgørelsen indgår Raske nyfødte DZ763B men ikke raske ledsagere DZ763. Specialerne 98 (fysio- og ergoterapi) og speciale 60 (klinisk biokemi) indgår ikke i statistikken. Opgørelsens indikatorer kan fordeles på overordnet diagnose, sygehusejer, køn og alder.

  3. Indikatorer

   
 • Akut Ambulante besøg i året: Akut ambulante besøg omfatter ambulante besøg hvor indskrivningsmåden er akut. Akut ambulante besøg blev indført fra 1. januar 2014, og modsvarer i en vis grad skadestuebesøg, som udgik den 31.december 2013. Akut ambulante besøg henføres til det år, besøget finder sted.
 • Ambulante besøg i året: I opgørelsen af ambulante besøg medtages alle registrerede besøg herunder hjemmebesøg, samt besøg af patienter hvis forløb endnu ikke er afsluttet. Ambulante besøg på røntgenafdelinger af patienter der henvises fra og returneres til primærsektoren medtages i opgørelsen. Ambulante besøg ved røntgenafdelinger af patienter der allerede er i behandling på et sygehus indgår ikke i opgørelsen. Det samme gælder besøg på klinisk biokemiske afdelinger. Hvis der på en patientkontakt er registreret mere end et ambulant besøg på samme afdeling samme dag medtages kun et besøg. Ambulante besøg henføres til det år, besøget finder sted.
 • Sengedage indlagte: Sengedage for indlagte patienter beregnes som udskrivningsdato-indlæggelsesdato, dog minimum en dag. Patientkontaktens samlede antal sengedage henføres til udskrivningsåret Skadestuebesøg.
 • Skadestuebesøg: Omfatter besøg på skadestueafsnit. Skadestuepatient udgik den 31.december 2013, og blev erstattet af akut ambulant patient 1. januar 2014. De to patienttyper er dog ikke fuldt sammenlignelige. Skadestuebesøg henføres til det år, besøget finder sted.
 • Udskrivninger, indlagte: Udskrivninger omfatter både patienter der er færdigbehandlede og patienter der overflyttes mellem afdelinger eller sygehuse i forbindelse med viderebehandling. Ved overflytning udskrives patienten fra det nuværende behandlingssted og indlægges igen på det ny behandlingssted. Udskrivninger henføres til det år, udskrivningen finder sted.

   

  4. Forbehold ved fortolkning

   

  5. Datakilde

   

  Landspatientregisteret

  6. Offentliggørelse

   

  Data opdateres med et nyt tællingsår hvert år i april måned. Ved den årlige opdatering opdateres alle tællingsår, med data fra Landspatientregisteret, som det så ud i april måned. Landspatientregisteret er et levende register, der opdateres løbende med nye indberetninger og korrektioner af eksisterende indberetninger. Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige op­datering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering.

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  Diagnose: Diagnoserne i opgørelsen er samlet i overordnede diagnoser, baseret på de første fire karakterer i diagnosekoden.Den diagnose der indgår i diagnosegrupperne er aktionsdiagnosen. Aktionsdiagnosen er den diagnose, der ved afslutningen af en patientkontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som kontakten drejede sig om. Det er en klinisk vurdering, hvad der er den vigtigste tilstand (diagnose). Diagnosen ”Ambulant patient uafsluttet - ingen diagnose ved årets udgang” omfatter ambulante uafsluttede kontakter, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke var registreret en aktionsdiagnose.

  Sygehusejer: Sygehusejer angiver om sygehuset er offentligt eller privat ejet.

  Alder: Patienternes alder er opgjort på patientkontaktens starttidspunkt. (Start på indlæggelse/ambulante forløb/ skadestuebesøg).

 • Publikationer

  Der er ingen publikationer at vise.

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?