REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Sygesikringsregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder data om ydelser, der er støttet af den offentlige sygesikring, og foretaget af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer. Registerets data fungerer som dokumentation for disse ydelser, således at afregning mellem den enkelte ”yder” (fx en praktiserende læge) og regionen kan finde sted. Konkret indeholder registeret oplysninger om • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring). Da registreringen i registeret fungerer som dokumentation af aktivitet, indeholder registeret ikke detaljerede oplysninger om sygdom og behandling for den enkelte patient. Registeret indeholder data fra 1990 og frem.
Vedhæftede filer:
Kodeark_SSR.csv
Kodeark_SSR.pdf
Lovgivning og anmeldelse
Sygesikringsregisteret er baseret på bekendtgørelse af sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455 Sygesikringsregisteret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=82123&myjour=2009-54-0734&journal=2009%2D54%2D0734&anmelder=Sundhedsstyrelsen&ord= Journalnummer: 2009-54-0734.
t_ssik<åååå>
Tabellens indhold
Hver registrering i registeret indeholder oplysninger om: • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring).
Periode: 1990 -
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 04-12-2014 af KAF
Tabelenhed: En række i tabellen betyder: En ydelse, ydet af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller psykologer, som er støttet og afregnet af Den Offentlige Sygesikring.
v_cpr
Variablebeskrivelse
Indholder sikredes CPR-nummer. Indholdet er ikke valideret før modtagelsen af data, så der kan forekomme fejlbehæftede CPR-numre. CPR-numre der begynder med 4 er lande CPR-numre / nationalitetskoder. F.eks. er 400000-0006 en sikret fra Norge; mens 400000-0014 er Sverige o.s.v. De tre sidste cifre er selve nationalitetskoden - heraf sidste cifre er modulus-11 kontrolciffer. Det er Danske Regioner, der har det formelle ansvar for oprettelse af disse numre. Anvendes af yderne f.eks., når de behandler en patient fra et andet land. De fleste erstatnings CPR-numre dækker over svenskere, grænsearbejdere og udstationerende danskere.
Format: Karakter
Periode: 1990 -
Længde: 10
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Indberettet
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: CPR-numre
Sidst ændret: 09-12-2014 af KAF