REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
abc
Variablebeskrivelse
Hvis det udleverede varenummer (VNR) indgår i en substitutionsgruppe dvs. lægemidlet kan substitueres, og hvis det har fast pris (dvs. ikke er liberaliseret), angiver variablen ABC en kode for lægemidlets pris i forhold til de andre i substitutionsgruppen. Ellers er variablen blank. I de tilfælde, hvor lægen ikke har fravalgspåtegnet ordinationen, er der mulighed for fuld substitution, med mindre kunden ønsker andet. Apoteket pålægges hermed at udlevere det billigste præparat, som den ordinerede pakning kan substitueres til. Hvis prisforskellen på det ordinerede lægemiddel og det billigste er under bagatelgrænsen, må apoteket dog gerne udlevere det ordinerede lægemiddel, ligesom patienten altid kan ønske at få udleveret det ordinerede lægemiddel. I en enkelt substitutionsgruppe er prisen på pakningerne en A, B eller C-pris, som afhænger af den aktuelle pris i den 14-dages periode, hvor lægemidlet er købt. Hvis pakningen er den billigste i substitutionsgruppen eller er blandt flere pakninger, der alle er billigst, er prisen på pakningen en A-pris. Hvis prisforskellen på pakningen og den billigste pakning i substitutionsgruppen er mindre end eller lig med bagatelgrænsen, er prisen på pakningen en B-pris. Bagatelgrænsen er: 5 kr. når det billigste lægemiddel koster 100 kr. eller derunder 5 pct. af prisen på det billigste lægemiddel når dette koster mere end 100 kr. men mindre end 400 kr. 20 kr. når det billigste lægemiddel koster 400 kr. eller derover. Er prisforskellen på pakningen og den billigste pakning i substitutionsgruppen større end bagatelgrænsen, er prisen på pakningen en C-pris. ABC-markeringen ændrer sig ikke i løbet af en 14-dages periode selvom der eventuelt er leveringssvigt på lægemidlerne.
Format: Karakter
Periode: 2007-
Længde: 1
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT)
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: A Når pakningen er den billigste i substitutionsgruppen, er prisen på pakningen en A- pris. B Ved en prisforskel mellem den pågældende pakning og den billigste pakning i substitutionsgruppen mindre eller lig med bagatelgrænsen, er prisen på pakningen en B-pris. C Ved en prisforskel mellem den pågældende pakning og den billigste pakning i substitutionsgruppen, der er større end bagatelgrænsen, er prisen på pakningen en C- pris. Blank
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH