REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
bald
Variablebeskrivelse
Kode for barnets alder. Feltet er udgået pr. 1. april 2011. Denne skal være angivet ved ordination af lægemidler til en person under 18 år, hvor indberetningen til lægemiddelstatistikken sker på et fiktivt CPR-nummer, et af forældrenes eller en erstatningskode. Når barns alder er udfyldt, vil det krypterede CPR-nummer være en af forældrenes, og dermed vil køn- og aldersvariablen være udfyldt med den ene af forældrenes data. Erfaringen har vist, at barnekoden (alderen) ikke altid er påført ekspeditioner, der tilsyneladende har været til børn. Derved bliver børns forbrug undervurderet, og yngre kvinders (det er typisk moderen, der tager barnet til læge) forbrug vil være overvurderet. Dette har betydning for incidens og prævalensberegninger for børn og yngre kvinder. Der optræder ekspeditioner hvor både barns alder er udfyldt og det krypterede CPR-nummer knytter sig til barnet.
Format: Karakter
Periode: 1994 - marts 2011
Længde: 3
Kodesæt:
Kilder: Indberettes af apotekerne.
Kendte databrud/ændringer: Fra 1. januar 1996 blev det indført, at børn skulle have deres eget sygesikringsbevis, som skulle anvendes ved konsultationer hos læger. Ordningen blev dog indført før det rent praktisk var muligt at trykke og udsende disse mange sygesikringsbeviser. Derfor er der en gradvis overgang fra anvendelsen af BALD til indberetning af barnets eget cpr-nummer og dermed at barnets egen alder anføres i aldersvariablen (ALDR). Først fra sommeren 1996 bliver anvendelsen af barnets eget sygesikringsbevis så godt som fuldstændigt. Man skal være opmærksom på, at der altid vil være en vis anvendelse af feltet barns alder, idet børn der ikke er navngivet ikke vil have eget sygesikringsbevis. Desuden kan enkelte læger stadig finde på at ordinere på forældrenes cpr-nummer. Siden år 2000 forekommer der enkelte ekspeditioner hver måned hvor barns alder er udfyldt, men hvor det krypterede CPR-nummer knytter sig til en person over 100 år. I disse tilfælde er der sket en fejlregistrering af barns alder. Denne fejltype er rettet fra december 2004. Med indførelsen af det behovsafhængige tilskudssystem 1. marts 2000, hvor et eventuelt tilskud beregnes ud fra den enkelte persons saldo i CTR, er anvendelsen af børns sygesikringsbeviser blevet stort set fuldstændig.
Værdier: 00M-23M For børn under 2 år anføres alder i måneder. 02Y-17Y For børn på 2 år og op til 18 år anføres alder i år (indført pr. 1. marts 2000) 02Y-15Y For børn på 2 år og op til 16 år anføres alder i år (udgået pr. 1. marts 2000)
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH