REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
ejs
Variablebeskrivelse
Kode for fravalg af substitution ved receptursalg af lægemidler. Feltet skal være udfyldt ved receptursalg af lægemidler til enkeltpersoner, hvor lægen har påført på recepten, at de ikke ønsker substitution af lægemidlet. Koden angiver hvad lægen har påført recepten. Hvis kunden ikke ønsker substitution, selvom lægen har tilladt det, skal feltet være blankt.
Format: Karakter
Periode: Oktober 1997 -
Længde: 1
Kodesæt:
Kilder: Indberettes af apotekerne
Kendte databrud/ændringer: Tidligere skulle en læge aktivt skrive på recepten hvis man ønskede substitution. Med indførelsen af lov 224 i maj 1997 skete der en ændring om tilladelse/fravalg af generisk substitution. Ordningen blev ændret således, at læger derefter skulle markere på recepten såfremt de ikke ønskede, at man på apoteket skulle kunne substituere. Ved indberetning om fravalg af substitution kunne der anføres et S i dette felt. Hvis lægen ville tage stilling til om der var tale om fravalg af generisk eller original substitution skulle dette indberettes i felterne for fravalg af henholdsvis generisk eller original substitution (EJG og EJO, eksisterer ikke længere i registeret). I langt de fleste tilfælde blev der ikke skelnet mellem om der var tale om fravalg af generisk eller original substitution, og der blev indberettet et S i dette felt når lægen ikke ønskede substitution på apoteket. I Lægemiddelstatistikregisteret blev ændringen først indført pr. 1. oktober 1997. Substitutionsreglerne blev forenklet med bekendtgørelse om recepter juni 2001, således at der ikke længere skulle skelnes mellem fravalg af generisk eller original substitution. I stedet skulle der blot anføres et Ej S på recepten ved fravalg af substitution. Denne ændring kom med i Lægemiddelstatistikregisteret pr. 1. oktober 2001. I den forbindelse opstod der en fejl i et af apotekernes edb-systemer således at alle lægemidler fra elektroniske recepter blev registreret med koden S i apotekernes receptursystem. Denne fejl blev først rettet fra maj 2002. Koden for fravalg af substitution bør derfor ikke anvendes i perioden oktober 2001 til maj 2002. I registeret er de historiske værdier af felterne EJG, EJO (felter fra perioden 1/10 1997 – 1/10 2001) og EJS samlet i feltet EJS. EjG betød “ej generisk substitution” (ingen generika) og EjO betød “ej original substitution” (ingen parallelimport). En undersøgelse af fravalget af substitution på de enkelte apoteker viste et fravalg af de substituerbare lægemidler i 3. kvartal 2002 på mellem 0,8 og 60 procent. Den store spredning kunne ikke forklares med en eventuel systemfejl i apotekernes edbsystem. Nogle apoteker har indberettet fravalg af substitution når patienten har haft et ønske om dette, på trods af at det ikke var anført på recepten. Dette, samtidig med en mistanke om dårlige vaner med hensyn til at indberette feltet for fravalg af substitution korrekt, gør at man bør behandle detaljerede oplysninger om substitution varsomt (eksempelvis opgjort på ydernummerniveau). I 2004 viste en stikprøveundersøgelse af 4 apoteker fejl i indberetningen af EjS i 5,6 pct. af alle ordinationer. Andelen af ordinationer påført “EJS” er faldet kraftigt siden indførelsen, og er i 2012 på ca. 2,8 pct. ud af alle ordinationer hvor substitution er en mulighed.
Værdier: S Fravalg af substitution Blank
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH