REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
eksp
Variablebeskrivelse
Ekspeditionens samlede pris i kr. inkl. moms. Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud ikke være anført nogen ekspeditionspris. For receptekspeditioner på apoteker af apoteksforbeholdte lægemidler er ekspeditionens samlede pris: (Apotekets Udsalgs Pris (AUP) + recepturgebyr) * antal pakninger Recepturgebyret udgjorde til og med 10/4 2005 7,70 kr., fra 11/4 2005 – 9/4 2006 8,45 kr., fra 10/4 2006 – 8/4 2007 9,25 kr. og fra 9/4 2007 og frem 10,00 kr. Ved håndkøbssalg betales ikke recepturgebyr. For dosisdispenserede lægemidler er prisfastsættelsen noget anderledes – der betales ikke recepturgebyr og AUP pr. enhed bestemmes ud fra den billigste pakningsstørrelse af lægemidlet. Nogle gebyrer er inkluderet i lægemidlets pris (ekspeditionsprisen, variablen EKSD). Det drejer sig om recepturgebyret, færdigbehandlingsgebyret (kr. 21,90 pr. pakning), fremstillingsgebyr (forskellig pris, typisk magistrelle lægemidler) og veterinærgebyret (kr. 2,50 pr. pakning). Færdigbehandlingsgebyret lægges på visse lægemidler, som på apoteket skal undergå en eller anden form for behandling, inden det kan udleveres til patienterne (fx miksturer som blandes umiddelbart inden udlevering). Færdigbehandlingsgebyret blev indført den 1. juli 1995. Veterinærgebyret lægges på receptpligtige lægemidler, der forhandles til dyr, som holdes i erhvervsøjemed (kr. 2,50 pr. pakning). Gebyret blev indført den 29. juni 1998.
Format: Numerisk
Periode: 1994 -
Længde: 8
Kodesæt:
Kilder: Indberettes af alle på nær forhandlere af heroin til misbrugsbehandlingssteder.
Kendte databrud/ændringer: For sygehusapoteker mv. er der indtil 2011 anvendt forskellige interne afregningspriser i kroner inkl. moms. Fra 2011 er sygehusenes indberetninger i stedet i SRIP (sidst registrerede indkøbspris) inkl. moms. Der skal være opmærksomhed på dette ved opgørelse på sygehusdata over tid, og mellem forskellige sygehuse/regioner, når det involverer data fra før 2011. Opgørelser i omsætning for primær sektor og sygehussektor (eller nærmere: indberetninger fra private apoteker og fra sygehusapoteker) kan ikke sammenlignes, da grundlaget er vidt forskelligt. Inden for samme sektor kan data komme fra både apoteker og sygehusapoteker, da det er modtageren der afgør hvilken sektor en indberetning bliver tildelt.
Værdier: blank Er feltet blankt, er der tale om udligning af tilskud eller salg af heroin til et misbrugsbehandlingssted Alle tal inkl. 2 decimaler.
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH