REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
ekst
Variablebeskrivelse
Kode for type af ekspedition.
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 2
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: Alle der indberetter til Lægemiddelstatistikregisteret.
Kendte databrud/ændringer: Anvendelsen af ekspeditionstyperne er ikke altid helt korrekt. Generelt anbefales det derfor ikke at afgrænse dataudtræk udelukkende på baggrund af oplysningerne i dette felt. Af generelle problemer kendes følgende: I 1994 blev nogle receptekspeditioner indberettet som håndkøbssalg (HA). Mange gebyrekspeditioner blev i 1994-95 indberettet med ekspeditionstypen HA i stedet for AD. For ekspeditionstypen SU – salg af lægemidler uden avance – var der tale om meget dyre produkter, eksempelvis blodprodukter, hvor apoteket ikke skulle tage avance. Ved salg af lægemidler uden avance skal man være opmærksom på, at der ved leverancer af denne type lægemidler både kan være påført ekspeditionstypen SU og LI. Indtil maj 2004 var sygehusapoteker og veterinære institutioner opført i bekendtgørelsen under ét med hensyn til ekspeditionstyper. Ekspeditionstyperne var i bekendtgørelsen fra starten, selvom der først blev indberettet fra januar 1997. Receptursalg til enkeltpersoner af håndkøbslægemidler bliver i nogle apotekssystemer indberettet med ekspeditionstypen LS eller HA i stedet for ekspeditionstypen EI. Fra 1. april 2011 er ekspeditionstyperne for det magistrelle salg (EM, LM, DM, MD, AM, SM og PM) fjernet. Alt salg af lægemidler, uanset om det er godkendte eller magistrelle lægemidler, bliver fra denne dato indberettet på ekspeditionstyperne som tidligere var forbeholdt de godkendte lægemidler. Der har ikke været konsistens i indberetternes brug af de forskellige ekspeditionstyper, så derfor var det hensigtsmæssigt at forenkle antallet. Hvis man har brug for at skelne mellem godkendte og magistrelle lægemidler gøres det bedst ved brug af varenumrene, hvor de fleste magistrelle lægemidler har varenumre, der begynder med 68 (se bilag 2 i indberetningsbekendtgørelsen). Desuden er ekspeditionstypen LS for apotekerne fjernet fra 1. april 2011. Alle håndkøbslægemidler fra apotekerne bliver fra denne dato indberettet under ekspeditionstypen HA. Ekspeditionstypen LA sygehusapotekers leverancer “til andre” skal for de tidlige år anvendes med forbehold, idet der er mistanke om at den er blevet anvendt ved salg internt (eksempelvis mellem hovedapotek og apoteksfilialenhed). Ønsker man at se på hvor meget, der er solgt på recept anbefales det at se på andel af salget hvor KCPR er udfyldt. Dette anses som mere validt.
Værdier: Gældende værdier. Bemærk at koden DI både kan indberettes af de private apoteker samt forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr og derfor optræder to gange på listen. Ligeledes med koden PI, som både kan indberettes af sygehusapotekerne og Veterinærinstituttet DTU. Private apoteker Receptursalg Enkeltpersoner (ej erhverv) og mindre salg til læger (erhverv)1) EI - ikke dosisdispenserede lægemidler (indtil 1. april 2011 kun godkendte lægemidler – se den udgåede kode EM) DD - dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor (indført pr. 1. oktober 2001, “og gebyr herfor” dog først indført pr. 1. april 2011) LI Sygehuse mv. og større salg til læger1) (indtil 1. april 2011 kun godkendte lægemidler – se den udgåede kode LM) DI Større salg til dyrlæger1) (indtil 1. april 2011 kun godkendte lægemidler – se den udgåede kode DM) ID Alle andre dyrlægeordinationer (indtil 1. april 2011 kun godkendte lægemidler – se den udgåede kode MD) SL Andre apoteker mv., ikke dosisdispenserede lægemidler SD Andre apoteker mv., dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor (indført pr. 1. oktober 2001) SA Andre apoteker mv., andet Andet HA Håndkøbslægemidler (indtil 1. april 2011 kun apoteksforbeholdte lægemidler – se den udgåede kode LS) HF Frihandelsvarer (ikke-lægemidler) AD Andre driftsindtægter UL Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) (indført pr. 1. marts 2000) Sygehusapoteker mv. AI Sygehusafdelinger, lægemidler (indtil 1. april 2011 også salg fra Veterinærinstituttet DTU og kun godkendte lægemidler – se den udgåede kode AM) SI Sygehusapoteker, lægemidler (indtil 1. april 2011 kun godkendte lægemidler – se den udgåede kode SM) PI Private apoteker, lægemidler (indtil 1. april 2011 kun godkendte lægemidler – se den udgåede kode PM) LA Lægemidler til andre, herunder universitet, ambulancetjeneste, hospice m.fl. (indført pr. 1. januar 1996, indtil 1. april 2011 også salg fra Veterinærinstituttet DTU) Forhandlere af liberaliserede håndkøbslægemidler (butikker mv.) LS Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler (indført pr. 1. oktober 2001, indtil 1. april 2011 også salg af liberaliserede håndkøbslægemidler fra de private apoteker – se koden HA) Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr DI Receptursalg til produktionsdyr (indført pr. 2. april 2007, tidligere også salg fra Veterinærinstituttet DTU) Statens Serum Institut KM Læger med ydernummer (indført pr. 1. januar 1997, i bekendtgørelsen dog først senere) KU Læger uden ydernummer (indført pr. 1. januar 1997, i bekendtgørelsen dog først senere) KA Sygehusafdelinger (indført pr. 1. januar 1997, i bekendtgørelsen dog først senere) KS Sygehusapoteker (indført pr. 1. januar 1997, i bekendtgørelsen dog først senere) KP Private apoteker (indført pr. 1. januar 1997, i bekendtgørelsen dog først senere) KK Andre, herunder forsvaret, asylcentre m.fl. (indført pr. 1. januar 1997, i bekendtgørelsen dog først senere) For virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin HE Diacetylmorphin til misbrugsbehandlingssteder (indført pr. 22. maj 2009) Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler RA Salg af radioaktive lægemidler Veterinærinstituttet DTU PI Receptursalg engros til apoteker og andre forhandlere VI Andre dyrlægeordinationer (indført pr. 2. april 2007, tidligere registreret under DI, indtil 1. april 2011 kun godkendte lægemidler)
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH