REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
korr
Variablebeskrivelse
Korrektionskode Feltet skal altid være udfyldt Variablen korr kan fx anvendes ved en eventuel rensning af data for personer, der reelt ikke har købt et bestemt lægemiddel. Eller for at rense ud i en persons lægemiddelkøb, så kun de reelle køb står tilbage. Ved en sådan rensning skal man være opmærksom på, om det er de korrekte købsdatoer man er interesseret i, eller om det er omsætning og tilskud man er interesseret i. Hvis variablen APK og/eller variablen PVOL og/eller variablen EKSP er negativ er korr=’1’ ellers ‘0’
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 1
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: Dannes under indlæsning af data ud fra andre indberettede variable. Indtil 1. marts 2000 dog direkte indberettet.
Kendte databrud/ændringer: Indtil 1. januar 1996 opereres med 3 værdier for korrektionsposterne, nemlig 0, 1 og 2, hvor 0 var en normal post. 1 var korrektionspost vedr. Indberetning i tidligere måned og 2 var uspecificeret korrektionspost. Da apotekernes edb-systemleverandører ikke tolkede forskellen på 1 og 2 på samme måde, blev den ene afskaffet med bekendtgørelse 877 af 20. november 1995. Ved dataoprensning er de tidligere 2’erne blevet ændret til 1. Fra marts 2000 blev variablen ikke længere indberettet, men i stedet dannet ved indlæsningen af data ud fra andre variable. Et sygehusapotek har ved indberetning af korrektionsposter indberettet oplysning om antal pakninger med positivt fortegn. Der er derfor ikke blevet dannet en korrektionskode for disse ekspeditoner. For dette sygehusapotek ses der derfor ingen korrektionsposter frem til januar 2005 (den samlede ekspeditionspris for dette sygehusapotek er derfor overestimeret). Tidligere har de dannede korrektionskoder haft nogle yderligere værdier end 0 og 1. Dette gjaldt kun for varenummer 100015 udligning af tilskud. Værdien 2 betød at personen havde fået for meget i tilskud og skulle betale penge (negativ tska, positiv ptp), værdien 3 betød at personen havde fået for lidt i tilskud og skulle have penge tilbage (positiv tska, negativ ptp) og værdien 9 betød at hverken værdien 2 eller 3 kunne tildeles (missing tska og ptp). Disse værdier findes dog ikke længere i registeret
Værdier: Kode Beskrivelse 0 Normal post 1 Korrektionspost (tilbageførsel)
Sidst ændret: 16-09-2014 af ULH