REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
lkcpr
Variablebeskrivelse
Lægens krypterede CPR-nummer. Lægens CPR-nummer indberettes, når der til enkeltpersoner ekspederes de lægemidler, der er nævnt i receptbekendtgørelsens §4 medmindre ordinationen sker ved en elektronisk recept eller ved den af Sundhedsstyrelsens særligt udformede receptblanket (narkocheck). Lægens CPR-nummer skal dog kun indberettes, hvor det ikke er muligt at indberette lægens autorisationsID i henhold til receptbekendtgørelsen. Dette felt anvendes alene i forbindelse med indberetning af kopieringspligtige lægemidler til Sundhedsstyrelsen og embedslægerne. Tidligere har feltet ikke været med i det oparbejdede Lægemiddelstatistikregister, men fra januar 2011 er lægens cpr-nummer blevet krypteret og placeret i variablen LKCPR. Lægen kan vælge at udskrive recept på et §4-lægemiddel på en særlig blanket, hvorved lægen ikke behøver at angive sit cpr-nummer. For disse henvises til variablen RECL.
Format: Karakter
Periode: 2011 -
Længde: 16
Kodesæt:
Kilder: Indberettes af apotekerne
Kendte databrud/ændringer: Der har været en fejl i indberetninger fra apoteker med et bestemt edb-system. Fejlen bevirkede at en hel lægepraksis som udgangspunkt blev registreret med samme læge-cpr. For hvert indberettet læge-cpr kunne der dermed knytte sig flere autorisationsID. Dette er rettet fra februar 2013.ngen
Værdier: Krypteret CPR-nummer 4000000999 Erstatningskode for udenlandske læger 4000000103 Erstatningskode ved rekvisitioner foretaget af skibsførere (til ‘skibskisten’) Ved ordinationer foretaget af læger med dansk autorisation uden dansk CPR nummer var følgende landeafhængige erstatningskoder gældende indtil 1. april 2011: 4000000006 Norge 4000000014 Sverige 4000000022 Island 4000000030 Finland 4000000049 Grønland 4000000057 Færøerne 4000000065 Danmark (fx diplomat) 4000000081 Tyrkiet 4000000200 Grænsearbejder (bosat i et andet EU land, arbejdstager i Danmark) 4000000332 Storbritannien 4000000340 Italien 4000000359 Holland 4000000367 Belgien 4000000375 Luxembourg 4000000383 Frankrig 4000000391 Tyskland 4000000405 Irland 4000000413 Grækenland 4000000421 Spanien 4000000448 Portugal 4000000456 Østrig 4000000464 Lichtenstein 4000000472 Schweiz 4000000480 Estland 4000000499 Letland 4000000502 Litauen 4000000510 Polen 4000000529 Tjekkiet 4000000537 Slovakiet 4000000545 Ungarn 4000000553 Slovenien 4000000561 Malta 4000000588 Cypern 4000000596 Bulgarien 4000000618 Rumænien
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH