REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
ppps
Variablebeskrivelse
Kode for lægemiddelpakningens udleveringsbestemmelse på udleveringstidspunktet. Det vides ikke hvad forkortelsen PPRS står for. Ønsker man at se en lægemiddelpaknings nuværende udleveringsbestemmelse kan denne påflettes fra seneste fil L, hvor variablen hedder PPRES.
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 5
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Påflettes grunddata hver måned fra filen L. Oplysningen stammer fra Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT).
Kendte databrud/ændringer: Indtil ca. 1995 er den udleveringsbestemmelse, som er påflettet Lægemiddelstatistikregisteret, den overordnede udleveringsbestemmelse, som lægemidlet har, men det burde være pakningens udleveringsbestemmelse. Udleveringsbestemmelsen er somme tider afhængig af pakningsstørrelsen, som det fx i dag gør sig gældende med svage smertestillende lægemidler. Det er uvist hvornår denne fejl blev korrigeret, men det var omkring 1995. En lægemiddelpakning kan sagtens skifte udleveringsbestemmelse – enten pga. en vurdering af det konkrete lægemiddel eller en generel ændring i udleveringer på lægemidler.
Værdier: blank Er feltet blankt, er der tale om et ikke-specifikt lægemiddel, et gebyr eller et særligt varenummer oprettet af Dataleverancer og Lægemiddelstatistik (se variablen VNR) For en liste over gældende udleveringsbestemmelser henvises til www.medicinpriser.dk – Udvidet søgning – Klik på spørgsmålstegnet ved rubrikken “Udleverings-gruppe”. Udgåede koder/ koder ikke i brug pt.: AP4D Kode kun brugt af Amgros (udgik/ ikke brugt siden ca. maj 1997) SSI Kan udleveres fra Statens Serum Institut (udgik/ ikke brugt siden ca. juni 2003) SVS Kan udleveres fra Statens Veterinære Serumlaboratorium (udgik/ ikke brugt siden ca. maj 2003)
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH