REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
produkttype
Variablebeskrivelse
Variablen PRODUKTTYPE er en tilnærmelse af om et lægemiddel er originalt, parallelimport eller generika. Der findes ingen officielle registreringer af dette. Variablen kan påflettes grunddata via variablen VNR. Bemærk at variablen udelukkende er et estimat over inddeling af lægemidler i originale, parallelimport og generika og ikke et eksakt udtryk herfor. Der tages udgangspunkt i et manuelt dannet regneark med virksomhedskoder og en estimeret værdi for PRODUKTTYPE. Denne er estimeret ud fra medlemskab af brancheforeningerne LIF, PFL og IGL eller ud fra hvilke type lægemidler virksomheden typisk producerer/markedsfører.
Format: Karakter
Periode:
Længde: 3
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: SSI/ Dataleverancer og Lægemiddelstatistik. Klassificeringen af parallelimport sker dog via oplysninger fra Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT).
Kendte databrud/ændringer: Ingen databrud, da nyeste værdier altid anvendes. Bemærk dog at der kan være forskel på en ny og en gammel opgørelse, hvis det på et tidspunkt er vurderet, at en tidligere klassificering var forkert og den dermed er rettet i mellemtiden. Parallelimport/paralleldistribution er den nemmeste kategori at opgøre. Der findes en registrering af parallelimporterede lægemidler i Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT). For paralleldistribution findes ikke en direkte registrering, men i teksten for pakningsstørrelse kan man finde firmanavnet i parentes. Kategorien parallelimport (værdien PAR) er dermed den mest valide af værdierne. For forskellen på parallelimport og paralleldistribution, se Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/regulering/godkendelse-af-medicin/parallelimport og http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/regulering/godkendelse-af-medicin/paralleldistribution Dernæst kigges på alle lægemidler, der har anførselstegn ” i lægemiddelnavnet. Et anførselstegn i lægemiddelnavnet kan i hvert fald for nyere tid være et tegn på generika, som typisk har navn efter det aktive indholdsstof efterfulgt af firmanavnet i anførselstegn. Der findes dog undtagelser. En masse lægemidler er undersøgt mere eller mindre ”manuelt” for om det er original eller generika. Fx undersøges det om lægemiddelnavnet optræder med ® bagefter (et registreret varemærke, tegn på et originalt lægemiddel) i diverse lister på internettet (da symbolet ® ikke optræder i lægemiddelnavnet fra Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT) ). Som et tjek udtrækkes fra Lægemiddelstatistikregisteret de substitutionsgrupper, hvor generika synes at være dyrere end originallægemidler. Dette tjek udføres, da det KAN være et tegn på fejlklassificering, da generika typisk er billigere end originale lægemidler. Men i nogle tilfælde har de originale lægemidler (i en kortere eller længere periode) været billigere end generika.
Værdier: blank Er feltet blankt, er der tale om et lægemiddel hvor der endnu ikke er taget stilling til en værdi n/a Angiver at det ikke synes muligt at tildele lægemidlet en værdi ORI Angiver at lægemidlet synes at være et originalt lægemiddel PAR Angiver at lægemidlet er parallelimport/paralleldistribution GEN Angiver at lægemidlet synes at være generika
Sidst ændret: 04-04-2014 af ULH