REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
ramt
Variablebeskrivelse
Nummeret på den refusionsgivende region ved receptursalg af tilskudsberettiget lægemidler til enkeltpersoner. Feltet skal være udfyldt ved receptursalg af tilskudsberettiget lægemidler til enkeltpersoner. Feltet angiver hvilken region, der har betalt for et eventuelt tilskud. Beløbet inkl. moms regnes med fortegn (positive beløb angives uden fortegn og tilbagebetalinger angives med minus)
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 3
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Indberettes af apotekerne
Kendte databrud/ændringer: Indtil 2006 angav RAMT nummeret på den refusionsgivende amtskommune. I dag anvendes dette felt ikke til opdeling af lægemiddelsalg på regioner, da der i stedet påflettes oplysninger om borgerens bopælsregion fra CPR-registeret på alle ekspeditioner (se variablen CPR_REG).
Værdier: Fra januar 2007: 081 Region Nordjylland 082 Region Midtjylland 083 Region Syddanmark 084 Region Hovedstaden 085 Region Sjælland Er den sikrede fra Norden eller EU, anføres 041 Er den sikrede fra Grønland, anføres 090 Udgåede koder: 013 Københavns Kommune 014 Frederiksberg Kommune 015 Københavns Amt 020 Frederiksborg Amt 025 Roskilde Amt 030 Vestsjællands Amt 035 Storstrøms Amt 040 Bornholms Amt 042 Fyns Amt 050 Sønderjyllands Amt 055 Ribe Amt 060 Vejle Amt 065 Ringkøbing Amt 070 Århus Amt 076 Viborg Amt 080 Nordjyllands Amt
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH