REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
recu
Variablebeskrivelse
Kode til identifikation af receptudsteder ved receptursalg af lægemidler. Feltet skal være udfyldt ved receptursalg og leverancer af lægemidler. Feltet har syv karakterer. Inden for sygesikringen (primær sundhedssektor) opererer man kun med ydernumre med 6 karakterer. Når disse ydernumre indberettes, sættes der derfor et foranstillet nul på. Nogle apoteker har ikke altid indberettet foranstillet nul. Når første karakter er nul, tolkes lægen umiddelbart som værende inden for den primære sektor. Hvis første karakter er et tal større end nul er der umiddelbart tale om en sygehuslæge, hvor feltet angiver sygehus/afdelingskoden. Derudover er der særlige koder for udenlandske læger og dyrlæger.
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 7
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Indberettes af alle på nær butikker mv. der sælger håndkøbslægemidler samt forhandlere af radioaktive lægemidler.
Kendte databrud/ændringer: I første halvår af 1994 var der dispensation for at indberette autoriationsnummer på dyrlæger. Det er stadig et felt, hvor der indberettes mange erstatningskoder. Ligeledes er der mange erstatningsnumre på leverancer til sygehusafdelinger, ligesom afdelingskoderne ikke altid er fuldstændige. I anvendelsen af dette felt skal der være opmærksomhed på, at patienter vil være registreret i apotekets receptursystem mht. ydernummeret, formenligt på den alment praktiserende læge. Dvs. at personalet på apoteket i tilfælde af, at det er en anden læge, fx en speciallæge, der har ordineret lægemidlet, aktivt skal ind og rette i systemet, med mindre der er tale om en elektronisk recept. En stikprøveundersøgelse i Nordjyllands Amt (august 2001) af overensstemmelsen af ydernumre på recepter og indberettede ydernumre viste at ca. 4 pct. af de indberettede ydernumre var forkerte. Ofte var der indberettet et ydernummer for en anden praktiserende læge end det anførte ydernummer på recepten. En anden stikprøve på 4 apoteker i 2004 viste en lidt højere andel med fejl (7 pct.). Begge disse undersøgelser har både inkluderet elektroniske og ikke-elektroniske recepter. En tredje stikprøve i 2008 kun på ikke-elektroniske recepter viste en fejlandel på 11 pct. Flere læger i samme praksis vil ofte have det samme ydernummer. For identifikation af den enkelte læge se felterne RECA og LKCPR. Vagtlæger anvender ofte deres eget ydernummer, når de ordinerer lægemidler under lægevagt. Kun læger uden ydernummer anvender de specielle vagtlægenumre. Alle læger kan ordinere lægemidler – også selv om de ikke har et ydernummer eller arbejder på et hospital. Andelen af ekspeditioner med uoplyst eller manglende ydernummer (erstatningskode 0990027) vil derfor være af en vis størrelsesorden, og må ikke blindt udelukkes af undersøgelser.
Værdier: Primær sundhedssektor 0000010-0989999 De forskellige grupper af læger (almen læger, ørelæger, øjenlæger mv.) har deres eget ydernummerinterval fordelt på regioner, jf. Danske Regioner 0990027 Erstatningskode hvis ydernummeret ikke kan fremskaffes eller receptudstederen ikke har et ydernummer. 4600000 Erstatningskode ved manglende oplysning om ydernummeret ved rekvisitioner fra misbrugsbehandlingsinstitutioner jf. Sundhedsstyrelsens liste over behandlingssteder. 4700000 Rekvisitioner fra andre (fx jordmødre, sygeplejersker, skibsførere). Indført per 1. april 2011. U000xxx Kode for udenlandske læger, hvor xxx er udfyldt med landekoderne, som i modtagerfeltet. Indført per 1. april 2011. Sekundær sundhedssektor 1301011-9999999 Kode ved leverance til sygehus/afdeling, jf. Sundhedsstyrelsens sygehusklassifikation. XXXX000 Sygehusets 4-cifrede nummer efterfulgt af 000 ved leverancer til fællesafdelinger, medicindepoter o.lign. der ikke er anført i sygehusklassifikationen. (indtil 1. maj 2004: XXXX999) 0990027 Erstatningskode ved manglende sygehus/afdelingskode indtil 30. april 2004. Erstattet af 094057. 0994057 Erstatningskode ved manglende sygehus/afdelingskode (indført pr. 1. maj 2004). Veterinær sundhedssektor V000001-V999998 Bogstavet V + Veterinærdirektoratets autorisationsnummer for dyrlæger V000000 Erstatningskode ved uoplyst autorisationskode V999999 Erstatningskode for udenlandske dyrlæger (indført pr. 1. marts 2000) Udgåede koder: 0990019 Erstatningskode hvis ydernummeret ikke er modulus-11 - korrekt. Udgået per 1. april 2011. Indberettes i stedet under erstatningskoden 0990027.
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH