REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
rgl1
Variablebeskrivelse
Regelnummer, hvorefter kommunen har ydet tilskud nr. 1. Feltet skal være udfyldt ved ekspeditioner fra apoteker, hvor der er udbetalt kommunalt tilskud RGL1 hænger sammen med variablen TSK1, som angiver det første kommunale tilskuds størrelse
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 2
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: Indberettes af apotekerne
Kendte databrud/ændringer: Indtil 1. marts 1997 indberettes regelkode 05 for tilskud efter bistandslovens § 46. Denne paragraf er en generel trangsbestemmelse mens § 46a decideret er beregnet til refusion af udgifter til lægemidler. Ifølge Kommunernes Landsforening burde § 46 derfor ikke benyttes til tilskud til lægemidler. Refusion efter § 46 blev derfor slettet i bekendtgørelse nr. 605 i 1997. Det må formodes at det, der tidligere er registreret som tilskud efter § 46, reelt er tilskud efter § 46a, og der bør i opgørelser af kommunalt tilskud ikke skelnes mellem disse to paragraffer. Man bør desuden ikke skelne mellem tilskud efter Pensionslovens § 17, stk. 1 og § 17 stk. 3. Efter § 17 stk. 1 kan der yders et personligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Tillægget kan ydes til at dække nødvendige og rimelige udgifter, som pensionisten vanskeligt kan afholde med sine almindelige indtægter. Tillægget ydes efter kommunens skøn, men størrelsen beregnes efter bindende regler om pensionistens personlige tillægsprocent. Efter § 17 stk. 3 kan der undtagelsesvist ydes et særligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Dette tillæg udbetales ikke efter den personlige tillægsprocent. I apotekernes indberetninger skelnes der dog ikke entydigt mellem disse regler, og de samme personer figurer under begge ordninger. Hvis man skal lave opgørelser over tilskud efter medicinkortsordningen slås de to felter sammen og behandles under ét. Den 1. oktober 2001 ændredes Pensionslovens § 17, stk. 1 til Pensionslovens § 17, stk a og Pensionslovens § 17, stk 3 ændredes til Pensionslovens § 17, stk. 2. Den 1. juli 1998 blev bistandsloven ophævet og erstattet af to love, nemlig lov om social service og lov om aktiv socialpolitik. Da indholdet i lovparagrafferne er det samme som tidligere, medfører denne ændring blot, at teksten til de enkelte regelnumre skal tolkes anderledes. Dog er § 48 blevet splittet op i to regler, men da opsplitningen sker alt efter patientens alder, ved man altid hvilket regel, der er tale om. Regelnumrene skal efter 1. juli 1998 tolkes således: 03 Lov om aktiv socialpolitik § 82 (økonomisk trangskriterie). 04 Lov om social service § 28 og § 84. (pasning af handicappet barn i eget hjem). Er barnet under 18 år, ydes der tilskud efter § 28, er barnet over 18 år ydes tilskuddet efter § 84. I forbindelse med lovændringen indføres en ny egenbetalingsgrænse på 250 kr./måned i § 28 07 Lov om social service § 97 (kronikerreglen) 52 Lov om social service § 107 (terminalpleje) I regelkode 03 indgår fra 1. januar 1999 tilskud givet til flygtninge efter lov om integration. Teksten til regelkoderne er ændret i bekendtgørelse 72 fra 27. januar 2000, hvor også lov om integration fik eget regelnummer. Tilskud til kronikeres og terminalpatienter lægemiddelforbrug blev per 1. marts 2000 flyttet fra sociallovgivningen til sygesikringsloven. At reglerne om kronikertilskud og terminalpleje fortsat figurerer under de kommunale tilskud hænger sammen med, at kommunerne fortsat kan yde tilskud til disse personers anvendelse af hjælpemidler (frihandelsvarer). Man bør være opmærksom på, at der sker en underrapportering af især tilskud efter § 82 i Lov om socialpolitik (tidl. § 46a), idet det er muligt at få refunderet udgifter til medicin på kommunekontoret efter, at lægemidlerne er købt på apoteket.
Værdier: Gyldige kommunale regelnumre (fra 1/3 2000): 61 Lov om social service § 41 62 Lov om social service § 100 63 Lov om social service § 112 64 Lov om social service § 122 71 Lov om integration § 36 72 Lov om aktiv socialpolitik § 82 75 Lov om social pension § 14 og Lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og Almindelig førtidspension mv. § 18 (tidl. Pensionslovens § 17, stk. a og Lov om førtidspension m.v. § 18) 76 Lov om social pension § 14, stk. 1, og Lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 17, stk. 2 (tidl. Pensionslovens § 17, stk. 1 og Lov om førtidspension m.v. § 17 stk. 2) 79 Uspecificeret tilskud Ophævede kommunale regelnumre 00 Der ydes ikke tilskud (udgået pr. 1. januar 1996) 01 Medicinkort – Pensionslovens § 17, stk. 1 (udgået pr. 1. marts 2000) 02 Medicinkort – Pensionslovens § 17, stk. 3 (udgået pr. 1. marts 2000) 03 Bistandslovens § 46a (udgået pr. 1. marts 2000) 04 Bistandslovens § 48 (udgået pr. 1. marts 2000) 05 Bistandslovens § 46 med egenbetaling (udgået pr. 1. oktober 1997) 07 Bistandslovens § 58 (udgået pr. 1. marts 2000) 52 Bistandslovens § 57d (terminalpleje) (udgået pr. 1. marts 2000) 99 Uspecificeret tilskud/særbevillinger (indført pr. 1. januar 1996. Udgået pr. 1. marts 2000)
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH