REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
rgla
Variablebeskrivelse
Det regelnummer, hvorefter patienten er berettiget til medicintilskud fra regionen. Feltet skal være udfyldt ved ekspeditioner fra apoteker, hvor der er udbetalt tilskud eller når en person har købt et tilskudsberettiget lægemiddel men endnu ikke har haft så høj en saldo i det centrale tilskudsregister (CTR), at vedkommende er berettiget til tilskud. Hvis patienten får tilskud efter flere regelnumre (eksempelvis 41 og 43), er det højeste regelnummer indberettet. RGLA har sammenhæng med variablen TSKA, som angiver hvor meget der er givet i medicintilskud fra regionerne, og variablene IBGP (beregningsgrundlagspris) og PATT (patienttype).
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 2
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Indberettes af apotekerne
Kendte databrud/ændringer: Efter 1. marts 2000 blev nye regelkoder indført, og der blev indført en kode til brug ved udligning af tilskud (CTR). Efter 1. marts 2000 og en periode herefter indberettede nogle af apotekerne stadig de gamle regelkoder. Samme apoteker (systemfejl) påførte ikke regelkoder på det salg, hvor patienterne var berettiget til tilskud, men befandt sig på den del af tilskudsskalaen, hvor der var fuld egenbetaling. Dette er rettet fra 2003. Andre apoteker (systemfejl) anførte nuller som default-værdi på alle ekspeditionerne, hvor der ikke var ydet tilskud. Også i regelkodefeltet, hvilket var meget uheldigt, da 00 i regelkodefeltet før betød at der var udbetalt tilskud. Dette er rettet fra december 2000. Indtil 1. marts 2000 anvendtes følgende regelkoder: Regelkode 00 anvendtes til alle ekspeditioner, hvor der var ydet tilskud til enkeltpersoner, og lægemidlet var tilskudsberettiget (enten generelt eller klausuleret). Regelkode 06 blev anvendt, når den enkelte patient havde fået tildelt enkelttilskud til bestemte præparater. Det hændte, at regelkode 06 blev indberettet ved udbetaling af tilskud til lægemidler med klasusuleret tilskud til pensionister eller personer med varig lidelse. Forhøjet tilskud blev endvidere indberettet på denne kode. Ved udarbejdelse af kriterier og tolkning af data, bør man være opmærksom på disse forhold. Regelkode 08 anvendtes tidligere af nogle amter til tilskud til antikonception (i særlige tilfælde). Pr. 1. juli 1998 indførtes der amtsligt tilskud til visse ernæringspræparater til alvorligt syge patienter, som plejes i eget hjem. Dette tilskud er registreret med regelkode 08. Lægers brug af lægemidler i egen praksis refunderes i en vis udstrækning af regionen (100 pct. refusion). Hvilke lægemidler lægen kan få refunderet fremgår af positivlister, som de enkelte regioner udarbejder. Der kendes ingen fejl i regelkoderne for refusion af lægers brug i praksis.
Værdier: Regelnumre til enkeltpersoner (indført pr. 1. marts 2000): 41 Generelt medicintilskud. Omfatter også klausuleret tilskud. 42 Enkelttilskud 43 Forhøjet tilskud 44 Udligning af tilskud (CTR) 45 Ernæringspræparater 59 Uspecificeret tilskud Regelnumre til brug i praksis: 11 Rekvisition af lægemidler fra alment praktiserende læger og vagtlæger 13 Rekvisition af lægemidler fra speciallæger 14 Rekvisition af forbindsstoffer fra speciallæger 16 Rekvisition af forbindsstoffer fra alment praktiserende læger og vagtlæger Udgåede koder: 00 Alm. offentlig sygesikring (udgået 1/3 2000) 06 Enkelttilskud (udgået 1/3 2000) 07 Antikonception (udgået 1/3 2000) 46 Antikonception (udgået 1/4 2011) 51 Terminalpleje (udgået 1/3 2000)
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH