REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
tska
Variablebeskrivelse
Det regionale medicintilskud i kroner inkl. moms ved receptursalg af tilskudsberettigede lægemidler. Tidligere kaldet sygesikringstilskud. Det tilskud, der indberettes til Lægemiddelstatistikregisteret, svarer til det regionale medicintilskud patienten får ved køb af de pågældende lægemidler. Når apoteket afregner med regionerne giver de 1,72 pct. rabat på disse udgifter (ekskl. moms). Dette betyder, at man i opgørelser af regionernes udgifter bør gange det indberettede medicintilskud med 0,98624. Eksempel: Der er givet 100 kr. i tilskud til borgeren (TSKA=100). Dette beløb ekskl. moms er 80 kr. 1,72 pct. af 80 kr. er 1,376 kr., som er det beløb der gives i rabat. Regionernes udgifter har dermed været 100-1,376=98,624 kr. – altså svarende til at man ganger beløbet i TSKA med 0,98624. Rabatten var ind til og med 2001 på 1,17 pct. ekskl. moms svarende til at beløbet skulle ganges med 0,99064. TSKA har sammenhæng med variablen RGLA, som angiver efter hvilken regel der er ydet medicintilskud, og variablen IBGP samt PATT.
Format: Numerisk
Periode: 1994 -
Længde: 8
Kodesæt:
Kilder: Indberettes af de private apoteker.
Kendte databrud/ændringer: Feltet bør være udfyldt med 0, når patienter har købt tilskudsberettigede lægemidler, men endnu har befundet sig på det lave tilskudsinterval og derfor ikke har fået udbetalt tilskud. Dette er ikke altid tilfældet.
Værdier: missing Er feltet missing, er der ikke givet regionalt medicintilskud 0,00 Lægemiddelekspeditionen har været tilskudsberettiget, men personen er endnu ikke nået over den første grænse for hvornår man opnår regionalt medicintilskud (for voksne i 2013: 900 kr.) Tal, positive og negative, inkl. 2 decimaler.
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH