REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
vnr
Variablebeskrivelse
Varenummer. En unik identifikation af den specifikke udleverede lægemiddelpakning. Et varenummer kan dog også dække over fx et gebyr. Da varenummeret er eneste nøgle til selve lægemidlet, anvendes varenummeret til identifikation af det solgte lægemiddel og til påfletning af oplysninger fra Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT) eller Lægemiddelstatistikkens eget supplerende register over varenumre. Feltet skal altid være udfyldt. I data vil de lægemidler, som ikke kan få påflettet oplysninger fra Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT) typisk være magistrelle lægemidler eller lægemidler, der er solgt på en særlig udleveringstilladelse. En særlig udleveringstilladelse kan gives til lægemidler, som ikke er markedsførte, men som ved dispensation kan ordineres til særlige patienter. De fleste af de varenumre, som ikke er at finde i Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT), ligger i intervallet 685000 – 689999, hvor varenumrene tildeles ved oparbejdning af registeret. Nogle magistrelle lægemidler har eget varenummer, men mange indberettes under samlevarenumre. Det samme gælder for lægemidler, der sælges på udleveringstilladelse. De særlige varenumre kan findes i bilag 2 til “Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik”, men der tildeles jævnligt nye varenumre. En opdateret liste over de tildelte varenumre kan rekvireres ved henvendelse til registeret, men uploades også til elektronisk brug for abonnenter af Medicinpriser. Det er på sygehuse tilladt at købe store lægemiddelpakninger bestående af mange inderpakninger (multipakninger) og ved salget til de enkelte afdelinger bryde disse pakninger og sælge inderpakningerne. Gebyrerne, som er anført i Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik i bilag 2.10 indberettes på særlige tildelte varenummer. Der vil ofte forefindes patientens KCPR på disse indberetninger (fx dosisdispenseringsgebyr), og det vil derfor i en vis udstrækning være muligt at knytte gebyrerne til den enkelte lægemiddelekspedition. I tilfælde af at en person har købt lægemidler flere gange i løbet af en dag, kan man dog ikke være sikker på hvilken ekspedition gebyret skal knyttes til. Efter indførelsen af tidsstemplet (variablen ETID) i 1997 er det i større udstrækning muligt. Recepturgebyr har ikke sit eget varenummer, men indgår i ekspeditionens pris, jf. ekspeditionspris (EKSP). Færdigbehandlingsgebyr og fremstillingsgebyr indgår i AUP og dermed også i variablen EKSP. Antallet af varenumre til forskellige gebyrer er steget fra 1994 til nu – en fuldstændig oversigt findes i gældende bekendtgørelse. En mere detaljeret beskrivelse af gebyrerne beskrives i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser.
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 6
Kodesæt:
Kilder: Indberettes af alle, der indberetter til registeret.
Kendte databrud/ændringer: Med bekendtgørelsen nr. 158 af 19. februar 1997 blev det indført, at sygehusapotekerne skulle anvende bestemte varenumre til særlige magistrelle lægemidler (lægemidler med en vis omsætning). Hidtil anvendte forskellige sygehusapoteker disse varenumre forskelligt. Der blev ligeledes lavet en liste over interne varenumre til lægemiddelpakninger fra Statens Serum Institut. Denne liste kom med i bekendtgørelse nr. 833 af 20. september 2001. På de private apoteker anvendes ofte samlevarenummeret 888888 for magistrelle lægemidler. I den primære sektor fremstilles de magistrelle lægemidler på 2 apoteker, Glostrup og Skanderborg Apotek (tidligere også på Frederiksborg og Lemvig Apotek). Magistrelle veterinære lægemidler fremstilles på Hobro Apotek, Løgstør Apotek og Kolding Svane Apotek. Disse apoteker sælger de magistrelle lægemidler videre til de andre apoteker. I en vis periode havde disse apoteker dispensation for at indberette salg af magistrelle lægemidler til andre apoteker. Hvis man skal lave opgørelser af den magistrelle produktion, bør man lave disse på grundlag af nyere data (1997 - ). Dette salg vil være at finde i restdatasættene (RF<YYYYMM>) for at undgå at tælle dobbelt, da det er salg mellem indberettere. Større veterinære pakninger kan brydes på private apoteker, og inderpakningerne er ofte tidligere blevet indberettet med varenummer 555555. I 2000 kom der varenumre for inderpakninger til veterinære lægemiddelpakninger. I forbindelse med dette skete der et stort fald i indberetningen af interne varenumre og varenummeret 555555. Nogle apoteker (systemafhængigt) har anvendt erstatningsvarenummmeret 222222 ved salg af frihandelsvarer i stedet for de korrekte varenumre der knytter sig til frihandelsvarer. Dette er ændret fra december 2002. Da salget ikke vedrører lægemidler, vil det kun være at finde i restdata (RF<YYYYMM>), og vi kan heller ikke identificere de korrekte varenumre. Der kan endvidere blive indberettet servicegebyrer o.lign. som ikke er anført i bekendtgørelserne (kendt er varenummer 100040 og 100080). Dette kan fx omhandle aktiviteter, som apoteket foretager sig (fx rygeafvænningskurser). Varenumre til internt brug anvendes i nogle tilfælde på apoteket til at få kassen til at stemme. Især er varenumret 222222 mistænkt for ofte at anvendes til dette formål. Derudover anvender nogle apoteker ikke altid de korrekte særlige varenumre men i stedet interne varenumre ved salg af lægemidler, hvis varenummer ikke er at finde i Medicinpriser.
Værdier: Et varenummer indeholder altid 6 cifre og ingen bogstaver eller tegn. Der henvises til Medicinpriser (www.medicinpriser.dk) samt listen over særlige varenumre, som findes i Lægemiddelstatistikkens eget register over særlige varenumre. Varenumrene blev i sin tid inddelt i intervaller efter hvad de blev brugt til og hvem der måtte tildele dem. Lægemiddelstatistikken tildeler selv varenumre i intervallet 685000-689999 mens DLI varetager tildeling af nordiske varenumre for Sundhedsstyrelsen. 000001-199999 Pakninger med nordisk varenummer 200000 249999 Frihandelsvarer/mærkevarer 250000 369999 Råvarer, kemikalier, droger (udgået 1/3-1997) 370000-599999 Pakninger med nordisk varenummer (indført pr. 1. marts 1997) 600000 659999 Galenika (bulk) (indført pr. 1. marts 1997) 660000 679999 Frihandelsvarer (indført pr. 1. marts 1997) 680000 684999 Til internt brug i virksomheder (indført pr. 1. marts 1997) 685000 689999 Diverse, fx magistrelle lægemidler og andre uden nordisk varenummer 690000 699999 Til internt brug i virksomheder 700000 749999 Mærkevarer, magistrelle varer og enkelte specialiteter (Danmarks Apotekerforening og Amgros) 750000 799999 Frihandelsvarer/mærkevarer 800000 999999 Til internt brug i virksomheder Oprindeligt er der dog tildelt særlige varenumre inden for intervallerne for nordiske varenumre, men dette er kun en lille håndfuld og kan ses af listen over særlige varenumre.
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH