REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
volume
Variablebeskrivelse
Volume angiver én lægemiddelpaknings numeriske volume (mængde). Kan påflettes grunddata via variablen VNR. Man påfletter altid nyeste værdi for lægemidlet – også på data tilbage i tid. Volume angives i forskellige måleenheder. Disse findes i variablene VOLTYPECODE (kort kode) og VOLTYPETXT (tekst). Feltet kan altid påflettes og er udfyldt, når der er tale om salg af et specifikt lægemiddel i en specifik mængde (bortset fra veterinære lægemidler). Ved gebyrer eller indberetninger der ikke dækker over et specifikt lægemiddel i en specifik mængde, fx salg af lægemidler på udleveringstilladelse, kan VOLUME ikke påflettes. Volume er fastsat efter følgende kriterier: Der tildeles altid først værdier defineret af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo, Norge. Disse værdier kaldes DDD-værdier, hvor forkortelsen DDD står for Definerede DøgnDoser. Der findes flere typer af DDD-værdier. De helt officielle DDD-værdier står i WHO’s Index. Der findes en særskilt liste ved WHO for DDD-værdier på visse kombinationspræparater (præparater bestående af flere forskellige aktive indholdsstoffer). Hvis der hverken findes en officiel WHO DDD eller en kombinations DDD, tildeles en værdi efter principperne i WHO’s guideline - og hvis dette heller ikke er muligt en national døgndosis efter oplysningerne i produktresumeet og eventuelle behandlingsvejledninger. I de tilfælde hvor det ikke giver mening at fastsætte en døgndosis, fx fordi doseringen er meget individuel eller der er tale om fx vacciner, måles volumen i en af de øvrige måleværdier. Man skal aldrig anvende værdien i feltet Volume uden at kende typen (brug enten VolTypeCode eller VolTypeTxt). WHO revurderer jævnligt et lægemiddels DDD-værdi. Ændringer meldes ud af WHO én gang om året og indføres pr. 1. januar. Antallet af ændringer i DDD-værdier er begrænset. Der kan også være kommet officielle værdier til lægemidler der tidligere blot havde en national værdi. Man skal derfor altid anvende den seneste version af Volume-værdierne. Den faktisk ordinerede mængde pr. dag kan ofte afvige fra den definerede døgndosis (DDD). Ligesom en DDD heller ikke nødvendigvis er lig med den anbefalede daglige dosis i Danmark. Især ved ordinationer til børn er der forskel mellem den definerede og den ordinerede mængde. Veterinære lægemidler er ikke tildelt en måleværdi. Lægemidler med DDD-lignende værdier udgjorde i 2012 ca. 90 pct. af omsætningen af humane lægemidler i primær sektoren og ca. 65 pct. af omsætningen i sygehussektoren. I sygehussektoren udgør lægemidler med måleværdierne gram aktivt stof og milligram aktivt stof (typiske måleværdier for fx lægemidler mod cancer) ca. 19 pct. af omsætningen.
Format: Numerisk
Periode:
Længde: 8
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Sundhedsstyrelsens lægemiddelregister (KAT)..
Kendte databrud/ændringer: Ingen databrud, da nyeste værdier altid anvendes. Bemærk dog at der kan være forskel på en ny og en gammel opgørelse, hvis en DDD-værdi eller anden måleværdi har ændret sig fra tidspunktet for den gamle opgørelse til tidspunktet for den nye opgørelse. Variablen Volume hed tidligere DDD (Definerede Døgn Doser). Da ikke alle lægemidler havde en DDD blev Volume indført den 16. november 2009, og der blev tildelt en eller anden form for måleværdi for samtlige lægemiddelpakninger. Samtidig blev der tilknyttet måleenheder (variablene VolTypeCode og VoltypeTxt) til værdien.
Værdier: blank Er feltet blankt, er der tale om et ikke-specifikt lægemiddel og/eller en ikke-specifik mængde, et gebyr eller et veterinært lægemiddel Alle positive tal med max. 3 decimaler. Der henvises til www.whocc.no for officielle DDD-værdier. Øvrige værdier tildeles af Statens Serum Institut/ Dataleverancer og Lægemiddelstatistik.
Sidst ændret: 07-04-2014 af ULH