REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Børnedatabasen
Kort om registeret
Børnedatabasen er udsprunget af ønsket om at samle oplysninger om børns helbred, som allerede eksisterer lokalt, i en national database. Børnedatabasen blev oprettet 1. april 2009. Fra december 2011 har det været obligatorisk for kommuner at indberette til databasen. Børnedatabasen kan af såvel kommuner, regioner og staten anvendes til at følge sundhedstilstanden hos danske børn og med udgangspunkt heri prioritere forebyggelsesindsatsen i forhold til børn på de valgte parametre. Endvidere vil den enkelte kommune kunne sammenligne sig med landets øvrige kommuner og kunne måle effekten af en indsats, f.eks. i forhold til overvægt, passiv rygning eller amning. Børnedatabasen indeholder oplysninger om højde, vægt, passiv rygning og amning. På sigt kan databasen udvides med flere indikatorer, der belyser udviklingen i børns helbredstilstand.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgrundlaget for Børnedatabasen er Sundhedsloven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455) og Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137249 Anmeldt til datatilsynet: En national database om børns sundhed (Datatilsynets journalnr: 2014-54-0768) https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=93092&myjour=2014-54-0768&journal=&anmelder=&ord=b%F8rnedatabasen&print=1
rygning
Tabellens indhold
Tabellen indeholder information om børns udsættelse for tobaksrøg i hjemmet. Derudover indeholder tabellen baggrundsinformationer såsom CPR-nummer, fødselsdato, køn, bopælskommune og bopælsregion.
Periode: 2009 -
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 19-09-2014 af JAL
Tabelenhed: En række i tabellen angiver en indberetning om hvorvidt et barn er udsat for tobaksrøg i hjemmet.