REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Børnedatabasen
Kort om registeret
Børnedatabasen er udsprunget af ønsket om at samle oplysninger om børns helbred, som allerede eksisterer lokalt, i en national database. Børnedatabasen blev oprettet 1. april 2009. Fra december 2011 har det været obligatorisk for kommuner at indberette til databasen. Børnedatabasen kan af såvel kommuner, regioner og staten anvendes til at følge sundhedstilstanden hos danske børn og med udgangspunkt heri prioritere forebyggelsesindsatsen i forhold til børn på de valgte parametre. Endvidere vil den enkelte kommune kunne sammenligne sig med landets øvrige kommuner og kunne måle effekten af en indsats, f.eks. i forhold til overvægt, passiv rygning eller amning. Børnedatabasen indeholder oplysninger om højde, vægt, passiv rygning og amning. På sigt kan databasen udvides med flere indikatorer, der belyser udviklingen i børns helbredstilstand.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgrundlaget for Børnedatabasen er Sundhedsloven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455) og Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137249 Anmeldt til datatilsynet: En national database om børns sundhed (Datatilsynets journalnr: 2014-54-0768) https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=93092&myjour=2014-54-0768&journal=&anmelder=&ord=b%F8rnedatabasen&print=1
maalinger
Tabellens indhold
Tabellen indeholder målinger af børns vægt, højde og dato for målingen. Hvis barnet er gammelt nok til at gøre det relevant, indeholder tabellen også information om BMI-kategori. Derudover indeholder tabellen baggrundsoplysninger, såsom CPR-nummer, fødselsdato, køn, bopælskommune, bopælsregion, og skole.
Periode: 2009 -
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 19-09-2014 af JAL
Tabelenhed: En række i tabellen angiver en måling af vægt og højde.
skolenavn
Variablebeskrivelse
Skole hvor målingen blev foretaget. Angivet med skolens fulde navn. Hvis indberetning ikke er sket med skolekode, f.eks. hvis måling blev foretaget ved praktiserende læge eller før barnet er startet i skole, er feltet tomt.
Format: Karakter
Periode: 2009 -
Længde: 128
Kodesæt: Øvrige
Kilder: Skolenavn er fundet via UNI-Cs institutionsregister ud fra den indberettede skolekode.
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: N/A
Sidst ændret: 17-12-2014 af KAF