REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Børnedatabasen
Kort om registeret
Børnedatabasen er udsprunget af ønsket om at samle oplysninger om børns helbred, som allerede eksisterer lokalt, i en national database. Børnedatabasen blev oprettet 1. april 2009. Fra december 2011 har det været obligatorisk for kommuner at indberette til databasen. Børnedatabasen kan af såvel kommuner, regioner og staten anvendes til at følge sundhedstilstanden hos danske børn og med udgangspunkt heri prioritere forebyggelsesindsatsen i forhold til børn på de valgte parametre. Endvidere vil den enkelte kommune kunne sammenligne sig med landets øvrige kommuner og kunne måle effekten af en indsats, f.eks. i forhold til overvægt, passiv rygning eller amning. Børnedatabasen indeholder oplysninger om højde, vægt, passiv rygning og amning. På sigt kan databasen udvides med flere indikatorer, der belyser udviklingen i børns helbredstilstand.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgrundlaget for Børnedatabasen er Sundhedsloven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455) og Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137249 Anmeldt til datatilsynet: En national database om børns sundhed (Datatilsynets journalnr: 2014-54-0768) https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=93092&myjour=2014-54-0768&journal=&anmelder=&ord=b%F8rnedatabasen&print=1
maalinger
Tabellens indhold
Tabellen indeholder målinger af børns vægt, højde og dato for målingen. Hvis barnet er gammelt nok til at gøre det relevant, indeholder tabellen også information om BMI-kategori. Derudover indeholder tabellen baggrundsoplysninger, såsom CPR-nummer, fødselsdato, køn, bopælskommune, bopælsregion, og skole.
Periode: 2009 -
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 19-09-2014 af JAL
Tabelenhed: En række i tabellen angiver en måling af vægt og højde.
bmikategorinavn
Variablebeskrivelse
Angiver hvilken BMI-gruppe barnet tilhørte ved datoen for målingen. Hvis barnet var under 24 måneder gammel ved målingen er feltet tomt, da der ikke er BMI-grænseværdier for denne aldersgruppe. BMI inddelingen følger grænseværdierne fra ""Extended International (IOTF) Body Mass Index Cut-Offs for Thinness, Overweight and Obesity in Children"": http://www.worldobesity.org/aboutobesity/child-obesity/newchildcutoffs/
Format: Karakter
Periode: 2009 -
Længde: 15
Kodesæt: Øvrige
Kilder: Beregnet ved hjælp af alder, højde og vægt.
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: ""Undervægtig"", ""Normalvægtig"", ""Overvægtig"" eller ""Svært overvægtig"".
Sidst ændret: 17-12-2014 af KAF