REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Register over anvendelse af tvang i psykiatrien
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om tvang anvendt over for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. Herunder oplysninger om særlig tvang anvendt på Sikringsafdelingen i Region Sjælland, hvor patienter er indlagt på baggrund af en retslig kendelse eller et såkaldt farlighedsdekret. Det centrale i registret er oplysninger om de specifikke tvangsforanstaltninger som bl.a. frihedsberøvelser, tvangsbehandling, fiksering og fysisk magtanvendelse. Data er fra 1999 og frem – dog indgår data fra Sikringsafdelingen først fra 2002 og data om udskrivningsaftaler og koordineringsplaner er fra 2007 og frem.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning: Registret over anvendelse af tvang i psykiatrien har hjemmel i psykiatriloven, - jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 2. december 1998 med de ændringer, der følger af lov nr. 377 af 6. juni 2002, lov nr. 1371 af 20. december 2004, § 10 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, lov nr. 534 af 8. juni 2006 med ændringer i lov nr. 533, 706 og 708 af 25. maj og 26. maj 2010. For yderligere information om lovgivning henvises til https://www.retsinformation.dk Registret bygger herudover på Sundhedsstyrelsens ’Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller’ fra 20. december 2002, revideret august 2016. Anmeldelse til Datatilsynet: Registeret er anmeldt til Datatilsynet, som forskningsregister og bliver således udelukkende anvendt i videnskabeligt og statistisk øjemed. Herudover er registret omfattet Sundhedsdatastyrelsens fælles anmeldelse af videnskabelige og statiske undersøgelser. Jf. anmeldelserne må data i registret ikke anvendes til samkøring i kontroløjemed: J.nr.: 2014-54-0765, Register over anvendelse af tvang i psykiatrien J.nr.: 2016-57-0144, Videnskabelige og statistiske undersøgelser i statslige myndigheder For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk ”Man skelner grundlæggende imellem behandling i administrativt øjemed eller i videnskabeligt/statistisk øjemed. Et eksempel på et administrativt formål kunne være ”at forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for tilsyn med det nødvendige datagrundlag” Behandling i videnskabeligt/statistisk øjemed kunne eksempelvis være ”at bidrage til den medicinske forskning”. Hvorfor er det vigtigt at skelne mellem administrativt og videnskabeligt/statistisk øjemed? Af persondatalovens § 5, stk. 2 fremgår det, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Dette betyder med andre ord, at hvis indsamling af oplysninger oprindeligt er sket i administrativt øjemed, må man gerne senere behandle oplysningerne i videnskabeligt/statistisk øjemed. Modsat fremgår det af persondatalovens § 10, stk. 2, at følsomme oplysninger (herunder helbredsoplysninger), der indsamles i videnskabeligt/statistisk øjemed, ikke senere må behandles i andet end videnskabeligt/statistisk øjemed. Det samme gælder behandling af andre oplysninger, som alene foretages i statistisk eller videnskabeligt øjemed. Oplysningerne må desuden kun videregives til tredjemand efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet). Dette betyder med andre ord, at hvis oplysninger er indsamlet i videnskabelig/statistisk øjemed, må oplysningerne ikke senere behandles med andre formål. Kontroløjemed Det er vigtigt at gøre sig klart, om der skal ske sammenstilling eller samkøring af oplysninger i kontroløjemed. Grunden til dette er, at hvis dette skal ske, kræver det hjemmel i lov. Med ordet ”kontrol” menes kontrol, som foretages såvel før som efter, der er truffet en afgørelse over for en person. Det kunne for eksempel være kontrol med, om en borger, der modtager førtidspension, opfylder kravene for dette”.
t_skema5_simpel
Tabellens indhold
Særlige foranstaltninger på Sikringsafdelingen under retspsykiatrisk afdeling i Region Sjælland: aflåsning af patientens stuedør og oppegående fiksering
Periode: 2004-
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 10-11-2016 af SHK
Tabelenhed: En række pr. påbegyndt tvangsforanstaltning.