REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Landspatientregisteret
Kort om registeret
Landspatientregisteret er oprettet i 1976 og er et nationalt register over aktiviteten ved de danske sygehuse. Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. Registeret omfatter alle patienter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse. Aktiviteten ved de private sygehuse er formelt set en del af Landspatientregisteret, men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register MiniPas - LPR.
Vedhæftede filer:
Kodeark_LPR.pdf
Kodeark_LPR.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.
t_vente
Tabellens indhold
Tabellen indeholder oplysninger om venteperioder for alle kontakter der har været i et eller flere venteforløb. Dels oplysninger om venteforløbets start- og slutdato og dels en status-kode (ventestatus) for hvert venteforløb. Ventestatus angiver, om patienten i den angivne periode er ventende eller ikke ventende, samt på overordnet niveau, hvad patienten venter på og årsagen hertil.
Periode: 2004 -
Funktion: Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret: 25-10-2016 af KRN
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om en venteperiode.
d_vsldto
Variablebeskrivelse
Slutdato for periode med ventestatus. En kontakt kan godt have flere venteforløb, i disse tilfælde ligger venteforløbende i forlængelse af hinanden, dvs. at D_VSLDTO er lig datoen før D_VSTDTO i det efterfølgende venteforløb. For indlagte patienter (C_PATTYPE = 0) gælder, at det sidste venteforløb afslutter på kontaktens indlæggelsesdato, dvs. D_VSLDTO = D_INDDTO. For ambulante patienter (C_PATTYPE = 2) vil den sidste ventestruktur ligge mellem kontaktens start og slutdato, dvs. D_INDDTO <= D_VSLDTO <= D_UDDTO. For uafsluttede ambulante patienter gælder blot at den sidste ventestruktur er større end eller lig med kontaktens startdato, dvs. D_INDDTO <= D_VSLDTO. Indberettes ikke for skadestuepatienter
Format: Dato
Periode: 2004 -
Længde: 8
Kodesæt: Dato
Kilder: Indberettet af sygehusene
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: Gyldig dato Hvis kontakten er uafsluttet ambulant, kan D_VSLDTO være blank.
Sidst ændret: 28-02-2014 af JAL