REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Landspatientregisteret
Kort om registeret
Landspatientregisteret er oprettet i 1976 og er et nationalt register over aktiviteten ved de danske sygehuse. Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. Registeret omfatter alle patienter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse. Aktiviteten ved de private sygehuse er formelt set en del af Landspatientregisteret, men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register MiniPas - LPR.
Vedhæftede filer:
Kodeark_LPR.pdf
Kodeark_LPR.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.
t_adm
Tabellens indhold
Tabellen er det centrale omdrejningspunkt i stjerneskemaet for Landspatientregisteret og indeholder en række for hver kontakt i registeret. Oplysningerne i tabellen omfatter først og fremmest centrale administrative variable, som f.eks. patientens cpr-nummer, stamsygehus og -afdeling og kontaktens start- og sluttidspunkt. Herudover indeholder tabellen beregnede variable som køn, alder og sengedage. Endelig er enkelte oplysninger fra satellit-tabellerne duplikeret ind i t_adm tabellen. Det er sket af praktiske hensyn for at hjælpe brugeren, hvor der er tale om oplysninger der ofte anvendes. Eksempelvis ligger aktionsdiagnosen tilgængelig i t_adm mens den også findes i tabellen t_diag.
Periode: 1977 -
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 24-10-2016 af KRN
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om en sygehuskontakt.
c_pattype
Variablebeskrivelse
Patienttypen for den pågældende kontakt. Angivelse af patientens administrative relation til sygehuset, dvs. om patienten er indlagt, ambulant eller er deldøgns- eller skadestuepatient.
Format: Karakter
Periode: 1977 -
Længde: 1
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: Indberettet fra sygehusene
Kendte databrud/ændringer: Frem til og med 1993 er der i LPR kun blevet registreret patienttype 0 (heldøgnspatient), selvom der i klassifikationen har eksisteret andre patienttyper helt tilbage fra 1977, hvilket fremgår af værdisættet. I 2002 udgik deldøgnspatient (1). Efter 2002 er det uens på tværs af sygehusene, hvordan de patienter, der før ville være registrerede som deldøgnspatienter, blev registreret. På visse sygehuse blev de registreret som ambulante patienter og andre som indlagte patienter (heldøgnspatienter). I 2014 udgik skadestuepatient (3) og blev erstattet af ambulant patient (2) med indskrivningsmåde akut (c_indm=1).
Værdier:
Sidst ændret: 18-10-2016 af KRN