REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Landspatientregisteret
Kort om registeret
Landspatientregisteret er oprettet i 1976 og er et nationalt register over aktiviteten ved de danske sygehuse. Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. Registeret omfatter alle patienter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse. Aktiviteten ved de private sygehuse er formelt set en del af Landspatientregisteret, men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register MiniPas - LPR.
Vedhæftede filer:
Kodeark_LPR.pdf
Kodeark_LPR.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.
t_adm
Tabellens indhold
Tabellen er det centrale omdrejningspunkt i stjerneskemaet for Landspatientregisteret og indeholder en række for hver kontakt i registeret. Oplysningerne i tabellen omfatter først og fremmest centrale administrative variable, som f.eks. patientens cpr-nummer, stamsygehus og -afdeling og kontaktens start- og sluttidspunkt. Herudover indeholder tabellen beregnede variable som køn, alder og sengedage. Endelig er enkelte oplysninger fra satellit-tabellerne duplikeret ind i t_adm tabellen. Det er sket af praktiske hensyn for at hjælpe brugeren, hvor der er tale om oplysninger der ofte anvendes. Eksempelvis ligger aktionsdiagnosen tilgængelig i t_adm mens den også findes i tabellen t_diag.
Periode: 1977 -
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 24-10-2016 af KRN
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om en sygehuskontakt.
v_cpr
Variablebeskrivelse
Variablen angiver kontaktens personnummer. For udlændinge eller ukendte personer angives et erstatnings CPR-nummer.
Format: Karakter
Periode: 1977 -
Længde: 10
Kodesæt:
Kilder: Indberettet fra sygehusene
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: CPR-numre på danske borgere samt erstatnings CPR-numre på udlændinge og ukendte personer. Erstatnings CPR-numre er kendetegnet ved, at 8. og 9. ciffer er bogstaver (A-Å). Derudover gælder, at de første 6 cifre angiver fødselsdag, -måned og -år; det 7. ciffer angiver hvilket århundrede patienten er født i (0 for patienter født i år 1900 - 1999, 5 for patienter født før 1900 og 6 for patienter født efter 1999), og 10. ciffer angiver patientens køn (ulige numre for mænd og lige numre for kvinder).
Sidst ændret: 27-02-2014 af JAL