Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Apotekernes salg af lægemidler

Opgørelserne viser apotekernes salg af lægemidler. Salget opgøres fx som pris, mængde og omsætning for forskellige lægemidler. I opgørelserne findes også oplysninger om indkøbspris og tilskud. Opgørelserne er fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartaler for de seneste fem år. 

Indikator:

 • Samlet mængdesalg: Apotekernes samlede solgte mængde opgjort i den enhed, som fremgår under ”Enhed”.
 • Samlet omsætning: Samlet omsætning for alle lægemidler i gruppen opgjort i kroner (inkl. moms og evt. gebyrer).
 • Gennemsnitlig ekspeditionspris pr. mængdeenhed: Den gennemsnitlige pris i det givne kvartal opgjort i den enhed, der er angivet under "Enhed".
 • Regionernes sygesikringstilskud: De samlede udgifter til medicintilskud fra regionerne opgjort i kroner.
 • Apotekets samlede indkøbspris: Det samlede salg opgjort i Apotekets indkøbspris (AIP), uden moms og eventuelle gebyrer.
 • Apotekets indkøbspris pr. mængde.
 • Antal personer: Antal personer, der har købt lægemidlet på recept i kvartalet.

Kontakt

 

E: kontakt@sundhedsdata.dk

Apotekernes salg af lægemidler

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Apotekernes salg af lægemidler

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen apotekternes salg af lægemidler

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give indblik i den kvartalvise udvikling i salget af lægemidler fra apoteker.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret opgøres det kvartalsvise salg af lægemidler fra apoteker de seneste 5 år. Lægemiddelstatistikregistret indeholder ikke data om uafhentede recepter. Der indgår ikke håndkøbsmedicin, som kan sælges uden for apoteket og medicin, der kun sælges på sygehuse (sygehusforbeholdte lægemidler).

 

3. Indikatorer


 • Antal personer: Antal personer, der har indløst en recept på det angivne lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode. Antallet af personer er beregnet som et samlet salg af en lægemiddelgruppe eller et lægemiddel. For udvalgte produktnavne vil antal personer stå som ”NA”.
 • Apotekets indkøbspris per mængdeenhed: Apotekets gennemsnitlige indkøbspris (AIP) for én mængdeenhed. Enheden for mængden fremgår af variablen ’Enhed’. Pakninger, der ikke har en AIP indgår ikke i beregningen. Hvis en lægemiddelgruppe består af lægemidler med forskellige mængdeenheder, f.eks. DDD og gram, kan mængden ikke beregnes. Dette vil blive markeret med ”(ingen fælles mængdeenhed)”. Apotekets indkøbspris per mængdeenhed, kan ikke beregnes i disse tilfælde, hvilket markeres med ”**”.
 • Apotekets samlede indkøbspris: Apotekets samlede indkøbspris (AIP) uden moms og eventuelle gebyrer. Alle apoteksforbeholdte lægemidler har en fast indkøbspris, der fastsættes hver 14. dag.
 • Gennemsnitlig ekspeditionspris per mængdeenhed: Den gennemsnitlige ekspeditionspris for én mængdeenhed. Enheden for mængden fremgår af variablen ’Enhed’. Hvis en lægemiddelgruppe består af lægemidler med forskellige mængdeenheder, f.eks. DDD og gram, kan mængden ikke beregnes. Dette vil blive markeret med ”(ingen fælles mængdeenhed)”. Gennemsnitlig ekspeditionspris per mængdeenhed kan ikke beregnes i disse tilfælde, hvilket markeres med ”**”.
 • Regionernes sygesikringstilskud: Det udbetalte regionale medicintilskud i kroner er inkl. moms ved receptursalg af tilskudsberettigede lægemidler. Når apoteket afregner med regionerne giver de 1,72 pct. rabat på tilskudsudgifterne (ekskl. moms). Det betyder, at man i opgørelser af regionernes udgifter skal gange det indberettede medicintilskud med 0,98624 for at få regionernes reelle udgifter.
 • Samlet omsætning: Omsætning er den aktuelle pris på salgstidspunktet inkl. moms. Hvis salget er sket på recept er det inkl. recepturgebyr og før fradrag af et eventuelt tilskud. Udgifter til andre gebyrer (gebyr for udbringning, dosisdispensering m.v.) indgår ikke i omsætningen.
 • Samlet mængdesalg: Som udgangspunkt opgøres mængdesalget i den af WHO fastsatte definerede døgndosis (DDD). DDD for et lægemiddel defineres af WHO som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes på dets hovedindikation.
 

I visse tilfælde opgøres mængden i andre enheder end DDD, f.eks. stk., gram aktivt stof eller ml.

For nogle lægemiddelgrupper er der ikke beregnet mængdesalg. Det kan skyldes, at der er ikke er samme mængdeenhed for alle lægemidler i lægemiddelgruppen, eller at det ikke er muligt at angive mængden. Hvis en lægemiddelgruppe består af lægemidler med forskellige mængdeenheder f.eks. DDD og gram kan mængden for gruppen ikke beregnes. Enheden for mængdesalget fremgår af variablen ”Enhed”.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Antal personer: Kan kun opgøres, hvor salget er indberettet på cpr-nummer dvs. ved salg på recept. Også håndkøbslægemidler kan sælges på recept. En person medregnes, når denne har indløst en recept på et lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode.

Bemærk, at man ikke kan lægge antal personer sammen for to forskellige lægemidler, lægemiddelgrupper eller perioder, idet den samme person i visse tilfælde vil tælle med flere gange. Det angivne antal personer er ikke et direkte mål for hvor mange, der er i behandling i den pågældende periode, da det ikke er alle lægemidler, der skal købes i hver periode.

Sammenligning af salget af lægemidler: Der kan være sæsonvariation i salget af lægemidler. Ved analyse af udviklingen i salget af lægemidler, bør man derfor sammenligne salget af et lægemiddel med salget af lægemidlet samme kvartal det forrige år.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregisteret.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres kvartalsvist og udkommer ultimo februar, maj, august og november.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 • ATC: Lægemidlets ATC-kode.
 • ATC tekst: Angiver de(t) aktive indholdsstof(fer) i lægemidler med den pågældende ATC-kode.
 • Enhed: Viser den enhed, som Indikatorerne har følgende enheder:
 • Antal personer: Antal.
 • Apotekets indkøbspris per mængdeenhed: Kroner pr. mængdeenhed (f.eks. DDD og gram aktivt stof).
 • Apotekets samlede indkøbspris: Kroner.
 • Gennemsnitlig ekspeditionspris per mængdeenhed: Kroner pr. mængdeenhed (f.eks. DDD og gram aktivt stof).
 • Samlet mængdesalg: Mængdeenhed (f.eks. DDD og gram aktivt stof).
 • Samlet omsætning: Kroner.
 • Regionalt medicintilskud: Kroner.
 • Produktnavn: Lægemidlets registrerede navn.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?