Apotekernes salg af lægemidler

Opgørelserne viser apotekernes salg af lægemidler. Salget opgøres fx som pris, mængde og omsætning for forskellige lægemidler. I opgørelserne findes også oplysninger om indkøbspris og tilskud. Opgørelserne er fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartaler for de seneste fem år. 

Indikator:

 • Samlet mængdesalg: Apotekernes samlede solgte mængde opgjort i den enhed, som fremgår under ”Enhed”.
 • Samlet omsætning: Samlet omsætning for alle lægemidler i gruppen opgjort i kroner (inkl. moms og evt. gebyrer).
 • Gennemsnitlig ekspeditionspris pr. mængdeenhed: Den gennemsnitlige pris i det givne kvartal opgjort i den enhed, der er angivet under "Enhed".
 • Regionernes sygesikringstilskud: De samlede udgifter til medicintilskud fra regionerne opgjort i kroner.
 • Apotekets samlede indkøbspris: Det samlede salg opgjort i Apotekets indkøbspris (AIP), uden moms og eventuelle gebyrer.
 • Apotekets indkøbspris pr. mængde.
 • Antal personer: Antal personer, der har købt lægemidlet på recept i kvartalet.

Kontakt

 

E: kontakt@sundhedsdata.dk

Apotekernes salg af lægemidler

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Apotekernes salg af lægemidler

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen apotekternes salg af lægemidler

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give indblik i den kvartalvise udvikling i salget af lægemidler fra apoteker.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret opgøres det kvartalsvise salg af lægemidler fra apoteker de seneste 5 år. Lægemiddelstatistikregistret indeholder ikke data om uafhentede recepter. Der indgår ikke håndkøbsmedicin, som kan sælges uden for apoteket og medicin, der kun sælges på sygehuse (sygehusforbeholdte lægemidler).

 

3. Indikatorer


 • Antal personer: Antal personer, der har indløst en recept på det angivne lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode. Antallet af personer er beregnet som et samlet salg af en lægemiddelgruppe eller et lægemiddel. For udvalgte produktnavne vil antal personer stå som ”NA”.
 • Apotekets indkøbspris per mængdeenhed: Apotekets gennemsnitlige indkøbspris (AIP) for én mængdeenhed. Enheden for mængden fremgår af variablen ’Enhed’. Pakninger, der ikke har en AIP indgår ikke i beregningen. Hvis en lægemiddelgruppe består af lægemidler med forskellige mængdeenheder, f.eks. DDD og gram, kan mængden ikke beregnes. Dette vil blive markeret med ”(ingen fælles mængdeenhed)”. Apotekets indkøbspris per mængdeenhed, kan ikke beregnes i disse tilfælde, hvilket markeres med ”**”.
 • Apotekets samlede indkøbspris: Apotekets samlede indkøbspris (AIP) uden moms og eventuelle gebyrer. Alle apoteksforbeholdte lægemidler har en fast indkøbspris, der fastsættes hver 14. dag.
 • Gennemsnitlig ekspeditionspris per mængdeenhed: Den gennemsnitlige ekspeditionspris for én mængdeenhed. Enheden for mængden fremgår af variablen ’Enhed’. Hvis en lægemiddelgruppe består af lægemidler med forskellige mængdeenheder, f.eks. DDD og gram, kan mængden ikke beregnes. Dette vil blive markeret med ”(ingen fælles mængdeenhed)”. Gennemsnitlig ekspeditionspris per mængdeenhed kan ikke beregnes i disse tilfælde, hvilket markeres med ”**”.
 • Regionernes sygesikringstilskud: Det udbetalte regionale medicintilskud i kroner er inkl. moms ved receptursalg af tilskudsberettigede lægemidler. Når apoteket afregner med regionerne giver de 1,72 pct. rabat på tilskudsudgifterne (ekskl. moms). Det betyder, at man i opgørelser af regionernes udgifter skal gange det indberettede medicintilskud med 0,98624 for at få regionernes reelle udgifter.
 • Samlet omsætning: Omsætning er den aktuelle pris på salgstidspunktet inkl. moms. Hvis salget er sket på recept er det inkl. recepturgebyr og før fradrag af et eventuelt tilskud. Udgifter til andre gebyrer (gebyr for udbringning, dosisdispensering m.v.) indgår ikke i omsætningen.
 • Samlet mængdesalg: Som udgangspunkt opgøres mængdesalget i den af WHO fastsatte definerede døgndosis (DDD). DDD for et lægemiddel defineres af WHO som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes på dets hovedindikation.
 

I visse tilfælde opgøres mængden i andre enheder end DDD, f.eks. stk., gram aktivt stof eller ml.

For nogle lægemiddelgrupper er der ikke beregnet mængdesalg. Det kan skyldes, at der er ikke er samme mængdeenhed for alle lægemidler i lægemiddelgruppen, eller at det ikke er muligt at angive mængden. Hvis en lægemiddelgruppe består af lægemidler med forskellige mængdeenheder f.eks. DDD og gram kan mængden for gruppen ikke beregnes. Enheden for mængdesalget fremgår af variablen ”Enhed”.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Antal personer: Kan kun opgøres, hvor salget er indberettet på cpr-nummer dvs. ved salg på recept. Også håndkøbslægemidler kan sælges på recept. En person medregnes, når denne har indløst en recept på et lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode.

Bemærk, at man ikke kan lægge antal personer sammen for to forskellige lægemidler, lægemiddelgrupper eller perioder, idet den samme person i visse tilfælde vil tælle med flere gange. Det angivne antal personer er ikke et direkte mål for hvor mange, der er i behandling i den pågældende periode, da det ikke er alle lægemidler, der skal købes i hver periode.

Sammenligning af salget af lægemidler: Der kan være sæsonvariation i salget af lægemidler. Ved analyse af udviklingen i salget af lægemidler, bør man derfor sammenligne salget af et lægemiddel med salget af lægemidlet samme kvartal det forrige år.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregisteret.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres kvartalsvist og udkommer ultimo februar, maj, august og november.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 • ATC: Lægemidlets ATC-kode.
 • ATC tekst: Angiver de(t) aktive indholdsstof(fer) i lægemidler med den pågældende ATC-kode.
 • Enhed: Viser den enhed, som Indikatorerne har følgende enheder:
 • Antal personer: Antal.
 • Apotekets indkøbspris per mængdeenhed: Kroner pr. mængdeenhed (f.eks. DDD og gram aktivt stof).
 • Apotekets samlede indkøbspris: Kroner.
 • Gennemsnitlig ekspeditionspris per mængdeenhed: Kroner pr. mængdeenhed (f.eks. DDD og gram aktivt stof).
 • Samlet mængdesalg: Mængdeenhed (f.eks. DDD og gram aktivt stof).
 • Samlet omsætning: Kroner.
 • Regionalt medicintilskud: Kroner.
 • Produktnavn: Lægemidlets registrerede navn.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?