Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

Opgørelserne viser, om regionerne efterlever, at patienter i det psykiatriske sygehusvæsen har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning. Hvis ikke det er fagligt muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal der i stedet udarbejdes en udredningsplan inden for 30 dage. Der er tal fra 1. kvt. 2015 og frem. Dog er der ikke tal for 1. og 2. kvt. 2019 grundet overgang til nyt Landspatientregister primo 2019.

Indikatorerne i monitoreringen omhandler:

 • Overholdelse af udredningsretten
 • Overholdelse af udredningsretten, årsag
 • Udredningsforløb

 

Anmærkninger

Anmærkning vedrørende uens registreringspraksis

Sundhedsdatastyrelsen er blevet bekendt med, at der efter alt at dømme er en uens praksis på tværs af regionerne for, hvornår en patient registreres som færdigudredt (’endeligt udredt’) i børne- og ungepsykiatrien. Omdrejningspunktet for den uens registreringspraksis er, hvorvidt patienten registreres som værende ’endeligt udredt’, når behandlingstiltag er iværksat samtidig med, at udredningen af patienten fortsat pågår.

Såfremt denne praksis har et væsentligt omfang, vil det kunne påvirke indikatorværdierne i monitorering af udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien. Konkret vil det kunne betyde, at:

 • tal for gennemsnitlig og median udredningstid er undervurderede
 • tal for andel udredningsforløb med udredningstid inden for 30 dage er overvurderede

Derudover kan tal for overholdelse af udredningsretten være overvurderede.

Sidstnævnte vil dog afhænge af, i hvor høj grad de berørte udredningsforløb er forløb, hvor der er en ”gyldig årsag” til, at patienten ikke kunne udredes inden for 30 dage. Såfremt dette er tilfældet betragtes udredningsretten som overholdt uanset udredningstid over 30 dage.

Gyldige årsager er: faglige årsager, patientens afslag på tilbud om udredning på anden afdeling/andet sygehus, patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt. 


Anmærkning vedr. suspension af udredningsretten i psykiatrien som følge af COVID-19  

Gælder for følgende opgørelseskvartaler: 1. kvartal 2020-3. kvartal 2020 

Der gøres opmærksom på, at udredningsretten i psykiatrien var suspenderet i hele eller dele af kvartalet for at sikre, at der på sygehusene kunne foretages den nødvendige prioritering under COVID-19. Suspensionen betød, at regionerne havde mulighed for at se bort fra forpligtelsen om overholdelse af udredningsretten. Kvartalets indikatorværdier er påvirket af sygehusenes prioritering af COVID-19. Det betyder, alt andet lige, at andelen af udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt, vil være lavere end normalt (indikatoren ”overholdelse af udredningsretten”). Derudover er indikatoren ”Udredningstid” også påvirket af sygehusenes prioritering af COVID-19. Hvis udredningsretten har været suspenderet i hele eller dele af et kvartal, er baggrunden blågrå.

Anmærkning vedr. databrud mellem LPR2 og LPR3

Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Det betyder, at sammenligninger af tal for 2019 og frem med tal for 2018 og før skal foretages med ekstra varsomhed.

Anmærkning vedr. overgang til ny elektronisk patientjournal (EPJ) i Region Nordjylland ultimo marts 2022

Efter overgang til ny elektronisk patientjournal (EPJ) i Region Nordjylland (ultimo marts 2022), er tallene for Region Nordjylland for særligt 2.-4. kvartal 2022 væsentligt påvirket af fejl og mangler i registrering og indberetning.

Anmærkning vedr. overgang til ny elektronisk patientjournal (EPJ) i Region Syddanmark i perioden oktober 2021 til maj 2022

Efter overgang til ny elektronisk patientjournal (EPJ) i Region Syddanmark (primo oktober 2021), er Region Syddanmarks tal for 4. kvartal 2021 og hele 2022 påvirket af fejl og mangler i registrering og indberetning.

Anmærkning om ændret kriterie for eksklusion af lange udredningsforløb grundet registreringsfejl

Pr. 10. marts 2023 (offentliggørelsen af 4. kvt. 2022) ekskluderes udredningsforløb, som er opgjort til at have en udredningstid over 730 dage (to år), fra monitoreringen. Før blev forløb opgjort til en udredningstid over 180 dage ekskluderet.

Årsagen til eksklusionskriteriet er, at de ekstraordinært lange udredningstider efter regionernes vurdering primært skyldes registreringsfejl ved overgang til nyt Landspatientregister (LPR3).

Som følge af reelt længere udredningstider på nogle områder samt generelt øget registreringskvalitet i det nye Landspatientregister vurderer regionerne og Sundhedsdatastyrelsen dog, at det er mest retvisende at ændre kriteriet til over 730 dage.

Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

Brug eventuelt filtrene i visningen til at afgrænse dit valg.

Information om opgørelsen monitorering af udredningsretten i psykiatrien

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med monitoreringen er løbende at følge regionernes opfyldelse af somatiske patienters udredningsret.

 

2. Indhold og afgrænsning


Udredningsretten i psykiatrien omfatter patienter, der har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Desuden skal patienten være psykiatrisk, elektiv og offentligt finansieret henvist til udredning. Der tages højde for, at en patient kan have flere udredningsforløb enten samtidigt eller efter hinanden. Indikatorerne er opgjort kvartalsvist fordelt på bopælsregion og landsplan.

 

3. Indikatorer


Monitoreringen består af følgende tre indikatorer:

Udredningsforløb: Omfatter alle udredningsforløb afsluttet i det pågældende kvartal, dog ekskl. forløb over 730 kalenderdage. "Andel forløb inden for 30 dage" angiver andelen af udredningsforløb, hvor patienten er endeligt udredt inden for 30 kalenderdage fra henvisningsdato. "Andel forløb over 30 dage" angiver andelen af udredningsforløb, hvor patienten er endeligt udredt efter 30 kalenderdage fra henvisningsdato. Desuden er angivet gennemsnit og median for udredningstiden (kalenderdage).

Overholdelse af udredningsretten: Omfatter alle afsluttede udredningsforløb i det pågældende kvartal, dog ekskl. forløb over 180 kalenderdage. "Andel forløb, hvor udredningsret er overholdt" angiver andelen af udredningsforløb, hvor patienten er endeligt udredt inden for 30 kalenderdage, eller hvor der er udleveret en udredningsplan med gyldig årsag til endelig udredning efter 30 kalenderdage. Gyldige årsager er: faglige årsager, patientens afslag på tilbud om udredning, patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt. Indikatoren er opgjort fra 4. kvartal 2016 på basis af nye registreringer.

Overholdelse af udredningsretten, årsag: Omfatter alle afsluttede udredningsforløb i det pågældende kvartal, dog ekskl. forløb over 180 kalenderdage. Indikatoren viser de specifikke grunde til, at udredningsretten enten er overholdt eller ikke er overholdt. Udredningsretten er overholdt, såfremt patienten er udredt inden for 30 kalenderdage, eller såfremt, der er gyldige årsager til udredning efter 30 kalenderdage. Gyldige årsager er: faglige årsager, patientens afslag på tilbud om udredning, patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt. Indikatoren er opgjort fra 4. kvartal 2016 på basis af nye registreringer.

For yderligere information omkring indikatorerne henvises til dokumentet: Indikatorbeskrivelse

 

4. Forbehold ved fortolkning


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstadens Psykiatri fra og med maj 2017 og i Region Sjælland fra ultimo november 2017 kan have indflydelse på data/de opgjorte indikatorer.

Der er derudover databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Det betyder, at sammenligninger af tal for 2019 og frem med tal for 2018 og før skal foretages med ekstra varsomhed.

Der gøres desuden opmærksom på, at udredningsretten i psykiatrien var suspenderet i perioden 18. marts 2020 til 31. august 2020, så der på sygehusene kunne foretages den nødvendige prioritering under COVID-19. Suspensionen betød, at regionerne havde mulighed for at se bort fra forpligtelsen om overholdelse af udredningsretten. Indikatorværdier for kvartaler omfattet af suspensionen er påvirket af sygehusenes prioritering af COVID-19. Det betyder, alt andet lige, at andelen af udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt, vil være lavere end normalt (indikatoren ”overholdelse af udredningsretten”). Derudover er indikatoren ”Udredningstid” også påvirket af sygehusenes prioritering af COVID-19. 

Endelig kan regionale forskelle i registreringspraksis have indflydelse på de opgjorte indikatorer. Det gælder særligt indikatorer for overholdelse af udredningsret.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister (CPR).

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres kvartalsvist, og udkommer normalt primo marts, juni, september og december. Første offentliggørelse var i september 2014 for 2. kvartal 2014.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Mere information om monitorering af udredningsretten kan findes på Sundhedsministeriets hjemmeside: Sygehusvalg og udredningsret

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?